ספריית חב"ד ליובאוויטש

קז

ב"ה, י"ג תשרי, תש"ד

כבוד הרה"ג והרה"ח הנעלה, וו"ח אי"א

משכיל וכו'

מהור"ר משה ליב שי' ראדשטיין

שלום וברכה!

במענה על ברכתו לשנה הבע"ל אשר קבלתי זה עתה, ברך לקחתי ואשיבנו לו ולביתו יחיו ברכת גמ"ח טובה לכל מילי דמיטב בטוב הנראה והנגלה.

צויתי לשלוח על ידו בשביל "טשיקאגער קוריער" עקז' אחד ונאטיץ ע"ד ה"מעסעדזש" לאנשי חיל, ובודאי יודיע תוצאות הדבר.

כאשר קבלנו נדבות מר פאלמער וכץ שי' להדפסת השיחה כתבתי לכאו"א מכ' ובתוכו איזה מרז"ל עם קצת ביאור. וכן גם עתה כותב הנני, יחד עם שלחי השיחה, שזה עתה יצאה לאור, מכ' כנ"ל.

באשר לא אשרו מר פאלמער וכץ קבלת מכ' הנ"ל, ת"ח לו מראש אם בהזדמנות הראוי' יוודע עד"ז ויודיענו.

ולקראת חה"ס הבע"ל אשר אמרז"ל (סוכה כז, ב) ראויים כל ישראל לישב בסוכה אחת, יה"ר שנזכה במהרה בימינו לקיום היעוד (יחזקאל לז, כב) ועשיתי אותם לגוי אחד גו' ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהי' לכולם.

בברכת חג שמח לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קז

מהעתק המזכירות.

כבוד... ראדשטיין: בשעה זו היה מנהל אגו"ח בשיקגו. אגרת נוספת אליו - לקמן קמו.

ה"מעסעדזש" לאנשי חיל: דלעיל אגרת קא.

כתבתי לכאו"א: לעיל אגרות פט. צב.

כותב הנני: שתי האגרות שלפנ"ז.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת