ספריית חב"ד ליובאוויטש

קח

ב"ה, יום ג' פ' לך לך ה'תש"ד

כבוד האברך המצוין וו"ח אי"א וכו' הרב

התמים

מוהר"ר צבי שי' שוסטרמן

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו לחתונתו בשטומ"צ, שנתקבלה באיחור זמן,

אשלח ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ויבנו בית בישראל על יסודי ופנימיות התורה והמצות.

וי"ל בדרך אפשר בל' חתונה, חתן, נחות דרגא (יבמות סג, א): דהנה מבואר בכמה מקומות (ומהם במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הנעתק בקובץ היום יום ע' עח) דהירידה מלמעלה והליכה בעולם זה עד ימי זקנה ושיבה - ע"ז נאמר ובלכתך בדרך.

והנה בהליכה צ"ל שני ענינים: א) הליכה. ב) ידיעה לאן ללכת. וההליכה בפו"מ נעשית ע"י הגוף, והמורה דרך הישרה היא הנשמה - וזהו משל רז"ל על הנשמה והגוף (סנה' צא א ושם), שהנשמה מתקנת את הסומא והגוף מתקן את החיגר. ודוקא ע"י חיבורם יחד - שנקראו בשם איש ואשה, וזווגם, שזהו ענין עוה"ז הנקרא הלולא (עירובין נד, א) הוא ענין חתונה כדמוכח בזהר (ר"פ ח"ש ודף קפא, ב ושם) - נעשה מהלך.

והתכלית: אהוי"ר (גדפין) ותומ"צ.

והנה יקשה לכאורה, הרי אדרבה - כמארז"ל (ב"ר על הסדרה) - הדרך ממעטת ג' דברים שהם: א) מעוט השם - שענינו מעוט העסק במצות, וכמ"ש רש"י ומת"כ במדרש, ב) מעוט הממון - שענינו בעבודה המעוט באהוי"ר שנקראו זהב וכסף כי גם שיהי' צדיק גמור כו' לא יגיע למעלת דבקותו כו' בטרם ירידתו - וכמ"ש בסש"ב פל"ז - ג) מעוט העסק בפו"ר - שענינו בעבודה מעוט העסק בת"ת וכנרמז בדרז"ל (בכורות מד, ב) לא יהי' בך עקר מן התלמידים, כי בדרך - היינו בעולם - הרי יש כמה מניעות על קיום התומ"צ.

וע"ז מתרץ במדרש (שם) דהקב"ה מברך לאברהם (זה הנשמה כמ"ש בזהר פ' חיי שרה שם) דאדרבא, דוקא ע"י לך לך גו' עי"ז ואברכך גו' בממון, שם ופו"ר.

וכללות הענין - הוא מה שיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזר לו אינו יכול לו (סוכה נב, ב) והברכה הוא מה שעוזרין לו

- ועיין בקונטרס ומעין מי"ג פ"ב ומי"ד פ"א שרשי הדברים -

ואז הרי דוקא ע"י ירידת הנשמה בגוף מגיע לאהבת בכל מאדך (ממון), וכן המצות (שם) ניתנו דוקא בגשמיות, ובתורה אמרו רז"ל אשרי מי שבא לכאן ותלמודו (פו"ר) שלמד בעוה"ז דוקא בידו.

והנה משלשה הנ"ל שהם תכלית ההליכה בדרך החיים, הרי עיקר היחו"ע הם ע"י התומ"צ, כי אהוי"ר הם גדפין וכמו שפי' בסש"ב ספ"מ.

ובתומ"צ גופא - המצות הם עדיין בחי' אירוסין ותורה דוקא היא בחי' נשואין (לקו"ת במדבר ד"ה וידבר אלקים פ"ד ועוד) שזהו תכלית בריאת האי עלמא דאזלינן מיני', כי לא לתהו בראה לשבת יצרה.

והנה כשנוסף על ההליכה סתם בדרך גם ענין הגלות, דגלו לבבל כו' לאדום - אזי צריך להקדים קודם לכל דבר העלי' מן הגלות - הוא ענין התשובה - והיינו כמו שהירידה היא שלא בהדרגה כלל, כך צ"ל עלי' בדרך דילוג שלא ע"י הדרגה כלל (והענין בעבודה מובן). וע"ז נאמר ברח דודי ודמה לך לצבי.

- וכמשנ"ת באר היטב בהוספות לתו"א ד"ה להבין למה לע"ל כו'. -

בברכת מז"ט, לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קח

מהעתק המזכירות.

לחתונתו: ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'קע.

מכתב... הנעתק: אגרות קודש שלו ח"ב אגרת תרמ (ע' תקמו-ז).

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.