ספריית חב"ד ליובאוויטש

קט

[עש"ק פ' לך לך תש"ד]

... שאלתי.. את כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.. וזלה"ק:

"חביטת ערבה - גבורות ממותקות, און גבורות ממותקות איז ורב חסד ווי עס קומט אראפ אין א טוב הנראה והנגלה".

...הערות בדרך אפשר בהנ"ל...

א) גבורות ממותקות ע"י ורב חסד דוקא - יובן ממ"ש בלקו"ת פ' נשא ד"ה כתיב ד' יחתו מריביו ס"א.

ב) ממ"ש באגרת הקדש - לרבנו הזקן ס"י ובלקו"ת פרשה וד"ה בהעלותך הראשון (ס"ג ס"ו ובהביאור ס"א) יובן החילוק בין חסד סתם ובין רב חסד בעבודת האדם, ובלקו"ת שם מבואר דרב חסד שייך לאהרן הכהן.

ג) ע"פ מ"ש בלקו"ת פ' קרח ד"ה והנה פרח מטה אהרן מובן א) דע"י ורב חסד נמשך למטה ממש בטוב הנראה ב) דהמשכה זו ממשיכים "אהרן ומגזעו תחתיו הכהנים הנושאים את ידיהם ומברכים את העם בברכת כהנים".

קט

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1367.