ספריית חב"ד ליובאוויטש

קי

יום ד' יב לחדש חשון ה'תש"ד

כבוד ידידנו הנעלה, משכיל ונבון וו"ח אי"א

וכו'

מוה"ר... שי'

שלום וברכה!

שיחתנו בעת קחתו את ברכת הפרידה מאמצת את תקותי כי כבו' בשובו לעיר מגורו, בכחות חדשים הנובעים מהחיים הרוחניים בתשרי בכלל ובזמן שמחתנו בפרט, אשר בהם נהנה מדברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, נגש כבר למלאכתו מלאכת הקודש, בהתחילו בשטומ"צ את זמן הלמוד החדש.

ואף שברור לפני עד כמה שטרוד הוא בעצם מוסד החנוך העומד תחת הנהלתו, בכ"ז מובטחני ע"פ מה שדברנו בהיותו פה, יתן מזמנו ושימת לבו לעבודתינו הכללית, ובפרט בענין הכרת מהות "ספרנו" בחוגים שיש להם שייכות והשפעה על החנוך, הפצת ה"שמועסן" מאמר או סקירה בעתונים וכיו"ב, ובודאי אינו צריך להוראה באופני התעמולה וההפצה, ונקוה להתבשר מכבו' בשורות טובות בזה.

מבלי שנוכל לדחות יותר את הדפסת ה"לוח" מוסרים אנו אותו לדפוס עוד טרם השגנו מנדב, ובאם יוכל כבו' לעשות עוד דבר מה בזה תהי' לו זכות גדולה בהשפעה האהובה של הלוח על רוח הנוער כפי שהראה לנו הנסיון דאשתקד.

פסוקים מארז"ל וענינים שהכנסתי בלוח דשנה זו אחרים הם מאלו דלוח העבר (לבד הדינים ומנהגי היו"ט וכיו"ב שכמובן באו גם בלוח ההולך ונדפס) צורתו החיצונית כמו זה דשנה העברה.

אמרז"ל בסדרה זו (ב"ר ספנ"ג) זרוק חוטרא לאוירא אעיקר' קאי פי' (כן פי' מהרז"ו במד"ר פ"כ, סכ"ג, ושאר הפי' צע"ק) שנופל וקאי על צד העב שאצל השורש, ולמדנו מזה שני דברים א) שאף שהוא מטה יבש וזה זמן רב שנכרת משרשו בכ"ז אפשר לעורר בו מקורו ושרשו, ב) שצריך המטה סיוע בזה, והסיוע הוא שמפריעין מנוחתו, מגביהין אותו מן הארץ וזורקין אותו באויר, ועל כל אחד כפי יכולתו ובפרט אותם אשר חננם ד' בחוש פדגוגי לעסוק ולהשתדל בסיוע זה.

בפ"ש כל הדו"ש ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קי

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ד ע' 1251 והושלמה ע"פ העתקה.

ה"לוח": "ילקוט יומי שנת ה'תש"ד", באנגלית, בהמשך ל"לוח שנת ה'תש"ג". על עריכתן ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 7 - 9;.

לקמן אגרות קיג. קיז. קכג. קלא. קלט.