ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיא

ב"ה, יום ג' יח לחדש מ"ח תש"ד

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב

שפתיו ישמרו

דעת כו' מהורא"א שי' הכהן

שלום וברכה!

בתשובה על מכ' מועש"ק וירא

בקשת כת"ר להזכירו פנימה ולמסור הפ"נ שלו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מלאתי, וע"פ מרז"ל (מכילתא שמות יט, ח) שהורו שאף שידע המשלח בכ"ז מודיעים ע"ד השליחות, הנני כותב עד"ז.

ולהעיר אשר בת"י (שם) הוסיף בשני הפסוקים - פסוק חי"ת וטי"ת - התיבה "בצלו", וי"ל דכוונתו בזה לתרץ הקושיא במכילתא וכי הי' צריך משה להשיב - ודלא כמ"ד ללמדך כו'.

ובנידו"ד אפ"ל דל"פ, כיון דכאן ידיעת המשלח תהי' רק לאחר זמן.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קיא

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 251 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהרא"א: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל מא, ובהנסמן בהערות שם.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.