ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיב

ב"ה, יום ג' י"ח לחדש מ"ח ה'תש"ד

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נכבד

ונעלה וכו'

מהרח"ב שי'

שלום וברכה!

מכתבו הגיעני באיחור, ואח"כ הייתי טרוד בהדפסת שיחת חה"פ של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א והקונטרס ומעין מבית ד', וגם עתה אין הזמן גרמא להאריך מפני שמכין אני לדפוס שיחת ח"י אלול דהאי שתא ועוד קונטרס מאמרים - וכ"ז נוסף על עבודה הרגילה של "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך".

בכ"ז הנני בא בשורותיים מפני כבוד התורה, ומוסג"פ, כפי בקשת כת"ר, העתק מכתבי אליו מקיץ העבר, - כיון שלקחתיו מן האריכוו הנני שולחו על מנת להחזיר, ות"ח מראש. -

והנה כ"ז הוא בענין תלמוד גדול, אבל מה נעשה ביום שידובר בנו ע"ד מעשה גדול וכבר כתב אדמו"ר הזקן (בתניא חלק אגה"ק ס"ט): כל עיקר עבודת ד' בעתים הללו בעקבות משיחא היא עבודת הצדקה כמשארז"ל אין ישראל נגאלין אלא בצדקה ולא אמרו רז"ל ת"ת שקול כנגד גמ"ח אלא בימיהם שת"ת הי' עיקר העבודה אצלם וע"כ היו חכמים גדולים תו"א, משא"כ בעקבות משיחא כו'

וידוע מרז"ל (תדב"א פכ"ז) עה"פ הלא פרוס לרעב לחמך גו' כי תראה ערום וכסיתו כו' שהוא שמלביש את חברו טלית תפלין וכו' - שע"י נותן לו חיי עוה"ב -

והיא עבודת התעמולה לקרב את ישראל לתומ"צ.

וכבר הבטחנו רז"ל במ"ר סדרה זו (ספנ"ג) זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי' קאי - פי' (כ"פ מהרז"ו בבמ"ר פ"ב סכ"ג, ושאר הפי' צע"ק) שנופל וקאי על צד העב שאצל השרש, ולמדנו מזה שני דברים א) שאף שהוא מטה יבש וזה זמן רב שנכרת משרשו - בכל זה אפשר לעורר בו מקורו ושרשו, ב) שצריך המטה סיוע בזה, והסיוע הוא שמפריעין מנוחתו, מגביהין אותו מן הארץ וזורקין אותו באויר, ואזי אעיקרי' קאי.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קיב

מהעתק המזכירות.

מהרח"ב: גינזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל נ. פא.

מכתבי אליו מקיץ העבר: דלעיל פא.

וכבר הבטחנו רז"ל: ראה גם לעיל אגרת קי.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.