ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיג

[י"ח מ"ח תש"ד]

התחלתי בהכנה להו"ל שיחת ח"י אלול ועלי להגיה הרשימות ולסדרם להוסיף איזה מ"מ והערות ונוסף ע"ז למצוא מקור לכסף - ואין איש עוזר בכל זה - (ותיכף אח"כ יש עוד איזה קונטרסים העומדים על הפרק להו"ל ודורשים את כהנ"ל)...

הלוח האנגלי גמרתיו שבוע העבר ונמסר לדפוס, תכנית הלמודים תקותי שיצא לאור ימים אלו ואזי אשלח לו כבקשתו.

קיג

נדפסה במבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 8, והיא אל הרמ"ז שי' גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

הלוח האנגלי: ראה לעיל אגרת קי.

תכנית הלימודים: ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז אגרת א'תתקנ, ובהערות שם.