ספריית חב"ד ליובאוויטש

קטו

ב"ה, יוד כסלו תש"ד

כבוד הנכבד והעלה אי"א עסקן חרוץ וכו'

מהרר"א שי' פייגלשטאק

שלום וברכה!

שמחנו לשמעו כי כבמ"ע עוסק במקום מגורו החדש בחזוק התורה והיהדות, וכי בטח שמע כבר פחות או יותר ע"ד עבודת "מחנה ישראל" וה"מרכז לעניני חנוך" בכלל, והספרים והחומר לקריאה אשר מופיע ע"י הוצאתנו "קהת" בפרט.

כבר לפני הפסח העבר שלחנו לכמ"ע דוגמאות מחוברתנו השונות, ולפלא שלא אשר עדיין קבלתן.

מצרפים אנו בזה רשימה של הוצאתינו כדי שיוכל כמ"ע לבחר מהנחוץ לו ובהודיעו לנו את המספר הדרוש נשלח לו אי"ה.

מוסדות העוסקים בחנוך היהדות ורוצים בהפצת החומר שלנו יכולים לקבל הנחה של עשר אחוזים (10

) ופטורים מהוצאות המשלח - שעולה לסכום גדול - למדינתם - או 25

והמשלח על חשבונם.

ואסיים במצות חדש זה היא - נר חנוכה: ג' מצות מצינו בנרות: נרות ביהמ"ק, נר שבת נר חנוכה. ואחדים מהחילוקים שבין אחד לחברו: נרות ביהמ"ק מאירים במקום היכל ביהמ"ק אבל בטלים משחרב ביהמ"ק. נר שבת מצותה גם בזמן הזה אבל תפקידו להאיר בבית איש הישראלי, מוסיף עליהם נ"ח אר מלבד זה שמצינו שקיים הוא תמיד (ראה רמב"ן עה"ת ר"פ בהעלותך) מצינו להאיר גם בחוץ ברה"ר (והרמז מובן), וצ"ל פרסומי ניסא, אשר סוף סוף הקב"ה מוסר טמאים ביד טהורים ורשעים ביד עוסקי התורה.

ונפסק לדינא שאפילו הדר בעלי' (והרמז בעבודת האדם לקונו - ראיתי בני עלי' והם מועטין - סוכה מה, ב - כי עבודתם היא במדרי' גבוהה ביותר) ואין לו פתח לחוץ (שאין לו שייכות למסחר ובכלל לעניני עוה"ז) בכ"ז גם עליו להאיר את החוץ ע"י הנחת נ"ח עכ"פ בחלון.

בתקוה לעמוד עמו בקישור מכ' תמידי ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קטו

מהעתק המזכירות. לתוכנה ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'שיח, ובהנסמן בהערות שם.

הדר בעלי': ראה גם לעיל אגרות לח-מא. לקמן קכב.