ספריית חב"ד ליובאוויטש

קיז

ב"ה, יום ב' ט"ז לחדש כסלו תש"ד

כבוד ידידנו האברך המצויין וו"ח אי"א וכו'

התמים

מוהררמ"ז שי'

שלום וברכה!

א) כל עניני הדפוס אשר בקש נשלחו לו ובטח יודיע מקבלתם.

ב) מאשר יצא לאור (כפי השערתי), בעתיד הקרוב הם, ע"פ סדר הפעתם: שמועסן כסלו, הלוח האנגלי, שיחת ח"י אלול, שכל אלו כבר נמצאים בדפוס. עוד קונטרס שיחות ומאמרי כ"ק מו"ח אד"ש תקותי שאוכל לשלחו להדפיס בשבוע הבע"ל. ואח"כ עומדים על הפרק: היום יום ו"ספרנו" מהחלקים שעדיין לא נדפסו. קונטרס ע"ח, מכמה סיבות, אינו נוגע לעתיד הקרוב.

ג) באו לידינו עוד עקז' מס' חכמי ישראל בעש"ט, ויודיע אם לשלוח לו וכמה.

ד) מפני מה נשתקע ענין רשימת הזכרונות?...

ו) נתקבל ממנו במשך הזמן מחשבון האחרון, קנ. מהם למחנה ק', והשאר נתחלק כהוראתו.

ז) נבהלתי לשמוע מהקרירות והזהירות - (אשר ע"פ פרש"י - ע"ד כ, ב - מובן, שענינו של האומן הנודע בזה הוא להשתדל, שאם באה מצוה ליד האדם בלי כל התאמצות מצד האדם, הרי עכ"פ לא "יכשל" בהשתתפות וסיוע למצוה זו) - של חברים מחבורתכם בענין שליחות

- יעויין בלקוטים לרא"ה משטראשעלע - דף יג ע"ג - מבואר, ע"פ דא"ח, גודל ענין זה, ועד כמה נוגע לכאו"א הרוצה להיות מקושר, ובנגלה ידועים מרז"ל בזה -

שליחות ידידנו הרה"ג והרה" כו' וכו'... בעת היותו במחנם.

וכנראה אשר כבר הזמין אומן זה כמה תירוצים ונימוקים מדברים דסטרא דקדושה, אשר אדרבה ואדרבה כו', וכמבואר בקצרה ובדקות הענינים ובמדרי' נעלית יותר במכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (הנעתק בהיום יום ע' סד), והתוצאות בעבודה מובן עפמשנ"ת בקונטרס ומעין מט"ז פ"ב...

ט) מוסג"פ הר"ד דשמח"ת - באשר זה נוגע לפו"מ יותר, וכשיחזירם - יושלח לו ח"א, היינו ר"ד דר"ה חה"ס ושמע"צ ובודאי לא יעכב החזרה, אם תודפס רשימה זו א"י עדיין, רשימה זו היא קודם הגהה"ה, ולכן צריך זהירות יתירה בפרסומה.

יוד) בבקשה ללוות מעות קה"ת הנמצאים תחת ידו ח"י שקלים דכאן ולחתום בשמי - ואינו שייך למל"ח או למחנ"י אלא פרטי ממני - להרה"ח כו' וכו' התמים מוהר"י ש' וויינבערג ביום חתונתו, ואני אשלם החוב כאן, וענין מתנה זו מבואר בלקו"ת ס"פ נשא.

ויה"ר אשר ע"י עניני חדש תליתאי זה

וחלוק מחודש תליתאי דימי הקיץ, דימי הקיץ הם העבודה בדרך או"י עבודת הצדיקים, משא"כ ימי החורף הוא בדרך או"ח, בע"ת, עבודה דימי הגלות ובפרט עקבתא דמשיחא - כמובן מסד"ה ביהשמע"צ תרפ"ט

נזכה ב"ב ממש לגילוי ביום השלישי יקמינו שזהו ע"י משיח צדקינו - ונעשה ע"י הקדמת יפוצו מעיינותיך חוצה

- עיין בשיחת שמח"ת תר"ץ אות לב ואילך -

שהוא גילוי אור החסידות, ובפרט אחרי המאסר בפ"ב שיצא לחירות ביום השלישי, יום שהוכפל בו כי טוב טוב לשמים וטוב לבריות (קדושין מ, א) שזהו הדיוק חוצה דוקא

ולהעיר מסש"ב פל"ב ולכן נק' בשם בריות כו'

- והוא ע"י זה האיש שני-אור אור כי טוב ופועל בעצמו ב"פ אור בגימט' ואהבת גו' בכל מאדך (עיין שיחת כ' כסלו צ"ג אות יז) והכלי לזה ואהבת לרעך.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קיז

חלקה נדפס במבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 9. חלקה בלקו"ש חי"ט ע' 471 וחלקה בח"ד ע' 51 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהררמ"ז שי': גרינגלאס. אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

רשימת הזכרונות: ראה לעיל אגרת פב, ובהנסמן בהערות שם.

מוהר"י... חתונתו: ראה לקמן אגרת קיט.

שיחת שמחת תר"ץ אות לב: לקוטי דבורים ח"ב שיא, א.

שיחת כ' כסלו צג אות יז: לקוטי דבורים ח"א מד, ב.