ספריית חב"ד ליובאוויטש

יב

ב"ה, ה' כ' שבט, צ"ט

פאריז

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נבון וכו' וכו'

מהור"י שי'

שלום וברכה!

מכתבו מסוף טבת הגיע, וכפי בקשתו טלגרפתי לו ביום נתתי את מחאת האלף לגבי' פה, ובודאי קבל במועדו.

אף שזהו הוצאה יתרה וללא תועלת כלל,י רובא דרובא, הרי למחרת יום התקבל המחאות פה, נותנים הם לגבי' (אם אינו יום השבת וכה"ג, וכמובן), ובמילא, על להבא, אפשר בנקל לשער יום מסירת המחאות לגוביינא. והתורה חסה על ממונן של ישראל הן של יחיד הן של ציבור הן של ביהמ"ק. ואנן נמי חסינן.

המחאות של ע"ח, ר"ן, י"ח, ר"ן בעתם נתקבלו. כן הודעתי מכבר - במכ' להררש"ל שי' - שהגיעו הט' מאות מטשיקאגא.

מוסג"פ מכ' להררש"ל שי' ות"ח מראש על המסירה לידו.

הדו"ש כל הפ"ש ומאוה כט"ס

מ. שניאורסאהן

יב

מגוכתי"ק.

מהור"י: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ו, ובהנסמן בהערות שם. להררש"ל: להרב ר' שמואל לויטין, שד"ר כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע לארה"ב.