ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכ

יום ד' ב' טבת תש"ד

כבוד הרה"ג הוו"ח אי"א נכבד ונעלה וכו'

מהור"י שי' שאפירא

שלום וברכה!

בטח שמע כת"ר מפעולותיהם של "מחנה ישראל" ושל ה"מרכז לעניני חנוך", אשר נתייסדו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ואשר ראשי פרקים ע"ד מטרותיהם מובן מהגליונות המוסג"פ, ושולחים אנו לכת"ר בחבילה מיוחדת דוגמאות מהחוברות החדשיות לבני הנעורים היו"ל ע"י המרכז.

וכפי ששמענו ע"ד כת"ר, בטח יוכל בע"ה לפעול הרבה בעבודת "מחנה ישראל" וה"מרכז לעניני חנוך" בעירו בכלל, ובתוך הקרובים ביותר להשפעתו בפרט, ולהיות בזה מן הזוכים ומזכים את הרבים.

ומהראוי לתשומת לב ביותר הוא הפצת ספרי חנוך שהם על טהרת הקודש בין חוגי הנוער היותר רחבים אף שהם רחוקים, לע"ע, מחנוך כשר.

נשמח אם יעמד אתנו בחליפת מכתבים, ומובן מאליו, כי מוכנים אנו לעזר לו בע"ה בעבודתו הנ"ל במדת האפשרות.

ימי חנוכה האלו, אשר חובת היום הוא פרסומי ניסא ברה"ר (בחצר) דוקא ומשתשקע החמה דוקא ע"י הדלקת הנרות בודאי צריכים לעורר בנו אומץ נוסף לתעמולה לעבודה.

ברה"ר - מקום פרוץ ומפולש, מקום שכאו"א יש לו דריסת הרגל שם ומחווה דעתו, גם אם הוא היפך דעת תורה -

ומשתשקע החמה - זמן אשר הגוים, והמתיוונים מבני ישראל אומרים אי' אלקיכם שנאמר עליו כי שמש ומגן ד' אלקים -

עד שידליקו נר ד' נשמת אדם אשר בכאו"א מישראל, ואפילו החוטא וכו' הרי אע"פ שחטא ישראל הוא ומוסיפין והולכין מיום ליום כי מעלין בקדש ולא מורידין.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קכ

מהעתק המזכירות.

ימי חנוכה האלו: ראה גם שתי האגרות שלאח"ז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.