ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכא

יום ד' ב' טבת תשד"ה

כבוד הנכבד והעלה אי"א וו"ח וכו' התמים

מהור"ר

שמואל דוב שי' גאנעלעס

שלום וברכה!

ידידנו הרה"ח כו' ר' דובער שי' חסקין מסר לנו את נדבת כמ"ע בסך חמישים דולר ל"קרן שלום", הקרן שמטרתה להו"ל את הספרים של כ"ק אדמו"ר הרש"ב נ"ע.

ובשם הוצאת "קהת" ובשם כל אלו הזוכים ללמוד ולהאיר נשמתם באור הספרים הנ"ל, הננו לאמר למע"כ:

יישר כחו וזכות הרבים תעמד לו לעד להתברך בכל מילי דמיטב ולהשתתף גם לעתיד בעניני פרסום והפצת תורת רבותינו הק' חוצה בין חוגים היותר רחבים של בנ"י.

ימי חנוכה האלו אשר ענינים הוא פרסומי ניסא ומוסיף חנוכה על פורים אשר צ"ל הפרסום על פתח ביתו מבחוץ דוקא ומשתשקע החמה דוקא, ומובן אשר לזה צ"ל הארה והמשכה ממקום גבוה ביותר - וכמו שנתבאר בארוכה בדא"ח בדרושי חנוכה -

דוגמתם בחיי האדם היא העבודה בזמן הגלות הנמשל ללילה כי אז האלקות בהתר ואין מאיר בגלוי השמש ומגן ד' אלקים, והנה עיקר תכלית הגלות אינו ענין של ענוש כ"א צירוף וזיכוך להיות ראוים לקבל הגילוים דמשיח, וכמ"ש בתו"א ד"ה קול דודי ס"ה: "והנה תכלית הירידה והגלות היא צורך עלי' גדולה שיאיר אור ד' בגילוי רב לימות המשיח". וכ"ה בכמה דרושים, ובזמן הגלות צריך לעשות כלים לגילוים אלו.

וזהו אשר על שאלת הבעש"ט אימתי קאתי מר (משיח), הי' המענה כשיפוצו מעינותיך חוצה, שאור תורת החסידות היא הכלי לגילוי משיח, אשר בגמר הכלי מתגלה האור.

והתנאי הוא אשר יפוצו גם חוצה, גם לאלו שאין ניכר בהם הרגש שנמצאים בהם ברשות היחיד יחידו של עולם (ובדוגמת נ"ח שמצותו להאיר בחוץ דוקא) - יעויין שיחת שמח"ת תר"ץ ובפרט באות לב-לג נג -

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קכא

חלקה נדפס בלקו"ש ח"י ע' 312 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

ימי חנוכה האלו: ראה גם אגרת שלפנ"ז ושלאח"ז.

שיחת שמח"ת תר"ץ: לקוטי דבורים שיא, א ואילך.

יו"ר ועד הפועל: קה"ת.