ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכב

ב"ה, יום ד' ב' טבת ה'תש"ד

כבוד ידידנו הרה"ח אי"א וו"ח נכבד ונעלה

כו'

מהרח"ה שי' האוולין

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א מר-חשון:

א) בשים לב כי משתדלים אנו להוזיל לפי האפשרות במחיר הספרים של הוצאתנו בכלל, ושגם איננו מחשבים לכם את הוצאות המשלוח אשר עולה כעת בממון רב, תבינו כי אין ביכולתנו למרות התחשבותנו עם טעמיו ונמוקיו, לתת הנחה יותר גדולה מעשרים אחוזים למאה.

ב) בקשתו בענין הקוה"ק מסרנו למערכת.

ג) חלק מהספרים שבקש כבר שלחנו לו ובקרוב נשלים אי"ה למספר שבקש, משום סבות טכניות שולחים אנו לפעמים חבילות, חבילות, אבל כלן מתיחסות ללשכתו, כגון מה ששלחנו ע"ש הרה"ג גאליצע[נ]שטיין, אורינשטיין, פאריז, ובודאי יקחם אצלם.

ד) מאש התאחרה הופעת "היום יום" לשנה זו נדפסה חוברת קטנה מורה שיעורי הלמוד היום יומיים ושלחנו לו מאה עזק' מהם.

ה) תמי' שלא נתקבל ע"ע מענה על מכתביי להרה"ג והרה"ח וכו' ש"ב מהרשיל"א וש"ב מהרח"א נאה שי'.

ומסיים בענינא דיומא יומי דחנוכה, דאופן חובת היום הוא פרסומי ניסא, ומוסיף חנוכה על פורים שצ"ל פרסומי ניסא בלילה דוקא וברה"ר דוקא - ומובן ענינים ע"פ משנ"ת בדא"ח בדרושי חנוכה - דקאי על זמן הגלות, שהוא משמש הקדמה והכנה לגילוים דמשיח וזמן הגאולה.

והנה ידוע תשובת משיח על שאלת הבעש"ט אימתי קאתי מר שהוא לכשיפוצו מעינותיך חוצה, חוצה דוקא - ונתבאר בשיחת שמח"ת תר"ץ בארוכה - שלכן צ"ל הארה נעלית יותר, וד', בתוס' וא"ו, יגי' חשכי (כמ"ש בדרושים הנ"ל).

ולכן גם בעבודה, אמרז"ל דגם הדר בעלי' (ראיתי בני עלי' והם מועטים, שמבוארת מדריגתם בתניא ספ"י) ואין לו פתח (וקשור כלל) לרה"ר, בכ"ז גם הוא מחוייב בעבודה הנ"ל וצריך להאיר ברה"ר ע"י חלון.

- ויש לדייק בתיבת חלון, שהו למעלה מהארה ע"י מסך ואפי' ע"י נקב, עיין לקו"ת רד"ה להבין ענין יו"ט שני של גליות -

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קכב

מהעתק המזכירות.

מכתביי... מהרשיל"א: לעיל סג.

ומסיים... דחנוכה: ראה גם שתי האגרות שלפנ"ז.

הדר בעלי': ראה גם לעיל אגרת קטו, ובהנסמן בהערות שם.