ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכג

[ימי חנוכה תש"ד]

שולחים אנו לו ספר "ילקוט יומי - Pocket Encyclopedia " - אשר בטוחים אנו, כי יעניין אותו ביותר, עד כי לפרקים קרובים יעיין בו וימצא בו רב חפץ.

הילקוט נדפס בפורמט כיס למען יהי' נוח לשאתו ויוכל להיות מזומן תח"י בכל עת ידרש לו.

גם הקצבנו בו מקום מיוחד לרשימת ענינים ודברים קצרים נחוצים, בהיותנו בטוחים אשר יהי' הילקוט מלוה אתכם וחבר טוב שלכם לא רק בשבתכם בבית אלא גם בלכתכם בדרך.

ות"ח אם תודיעונו מקבלת הספר, מהרושם אשר עשה עליכם - ואם יש

אתכם - הערות בנוגע להילקוט אשר נדון עליהם בשימת לב הראוי' ביחס להילקוט של שנה הבע"ל.

נשתמש בהזדמנות זו לעוררו עוה"פ - אשף תקותנו שגם בלאה"כ רעיון זה תמיד לנגד עיניו הוא - אשר בכל מקום היותו הנה ד' אלקי הצבאות נמצא אתו עמו משגיח עליו תמיד ומתבונן בכל מעשיו - (וכמבואר בארוכה בשיחת כ"ק אד"ש מליובאוויטש Message) -. ולכן אין מקום ליראה ויהי' חזק ברוחו ובבטחונו בנצחון על הצר הצורר.

יוסיף אומץ בהתקשרות לדתו ואמונתו וישתדל בכל תוקף בקיום התורה והמצות ככל יכלתו ואפשריותו כי הנה ד' נצב עליו.

וכמש"נ (דברים כג, י-טו): כי תצא מחנה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע - כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך והי' מחניך קדוש.

באיווי שיחזור בקרוב לביתו שלם אחרי נצחון גמור ואיחול גאולה שלמה לכל בנ"י.

קכג

מגוכתי"ק, ע"מ להעתיקו לאנגלית ולשלחו, בצירוף הלוח האנגלי "ילקוט יומי", לחיילים היהודים שבצבא ארה"ב. ראה לעיל הערה לאגרות ק. קא. על משלוח האגרת שלפנינו ושלאחריה מסופר בקובץ ליובאוויטש (חוברת א' ע' 8): חנוכה האט "מחנה ישראל" פאנאדערגעשיקט צו אלע אידישע סאלדאטען, וועלכע געפינען זיך אויף איהר מיילינג ליסט דעם "ילקוט יומי" (ענגליש) צוזאמען מיט א התעוררות בריוו. א ספעציעלער התעוררות בריוו איז געשיקט געווארען פון מחנה ישראל צו אלע אידישע טשאפליינס וועגען זייער זכות און פליכט צו ווירקען אויף די סאלדזשערס.