ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכד

[חורף תש"ד]

שלום וברכה!

בודאי קבל בשעתו את כל העניני דפוס אשר שלחנו לו ובטוחים אנו אשר מביאים הם תועלת רבה בפרט בחזוק רוח התורה והיהדות בין אנשי החיל ובאימוץ רוחם וחוזק בטחונם בכלל.

ומאליו מובן, אשר עומדים אנו הכן בכל עת לעזור לו בכל הנ"ל ככל יכולתנו ובודאי יודיענו אם תהי' הזדמנות לזה.

עבודת הקודש הועמסה עליו להיות מנהיג רוחני ומורה דרך לכל בני הצבא הנמצאים תחת השפעתו: הן לעודד את רוחם שיהיו חזקים בבטחונם בנצחון גמור ואל יערצו מפני האויב הן לעוררם שיהיו תקיפים באמונתם ודתם ושישתדלו בכל תוקף בקיום התורה והמצות ככל יכולתם וכל אפשריותם, כי ד' אלקי הצבאות נמצא בקרבם משגיח עליהם תמיד ומתבונן בכל מעשיהם ולכן - והי' מחנם קדוש.

וכמסופר בתורת משה (דברים כג, י-טו): כי תצא מחנה על אויבך ונשמרת מכל דבר רע - כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך והי' מחניך קדוש.

ועוד שם (כ, ב-ד): והי' כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם ואמר אליהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על אויבכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם כי ד' אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם עויבכם להושיע אתכם.

תקותנו חזקה אשר משתדל באבודתו ככל יכלתו, ואז, בלי ספק, רואה הוא פרי רב בעמלו, כי לב בן ישראל תמיד ער הוא אם רק נמצא המעוררו על דתו ואמונתו ומזכירו על קיום המצות ככל הכתוב בתורה.

ומקול"ע הננו מאחלים לו הצלחה רבה במלוי תפקידו זה.

בברכת נצחון גמור בקרוב וגאולה שלמה לכל בנ"י ע"י משיח צדקנו.

קכד

מגוכתי"ק. ראה בנעתק בהערות לאגרת שלפנ"ז.