ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכז

ב"ה, יום ג' כ"ט טבת ה'תש"ד

אל האברכים היקרים והנעלים...

שלום וברכה

במענה על מכתבם מח"י טבת:

א) בענין הת"ת כדאי לזרז את המורה שיבקר את המל"ח, כי עדיין לא הי' כאן, גם בבקשה להודיענו האדריסה של הת"ת ושל המורה.

ב) מאמרים ורעיונות קצרים בענינים הרצויים להם יוכלו למצוא בקבץ "היום יום", בשיחת חה"פ ה'תש"ג וכו'.

ג) ע"ד מנחה בעש"ק נכון הוא - ע"פ הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א - שיתפללו בצבור מנחה גדולה ולא מנחה קטנה ביחידות.

ד) מה שהעירו ע"ד אמירת פסוקי דזמרה, הנה הלכה פסוקה היא (ברכות לב, א) לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל מנלן ממשה כו' ולכן תקנו לומר פסוד"ז קודם התפלה וכן כדי לעמוד בתפלה מתוך שמחה של מצוה, והובאה תקנה זו בכל ספרי הגאונים מפרשי הש"ס והפוסקים, וא"כ המזלזל באמירת פסוד"ז מזלזל בתקנה אשר נתקבלה, ע"י גאוני עמודי התורה וההוראה שבכל דור ודור, אנשים אשר כל בית ישראל נשען עליהם, ומהם: רב עמרם גאון, רב סעדי' גאון, רב נטרונאי גאון, ר' משה גאון, רי"ף, ר' יונה, רש"י, רמב"ם, רשב"א, רמב"ן, סמ"ג, סמ"ק, טור, ב"י, רמ"א, ב"ח, לבוש, ט"ז, מג"א ועוד ועוד.

והא דבדיעבד התירו משום תפלה בצבור, לדלג בפסוד"ז (ודוקא ע"פ האופנים המבוארים בשו"ע) אינו ענין לשאלתם כלל, כיון שמפורש הטעם ע"ז, דפסוד"ז נתקנו בשביל התפלה שתהא רצוי' ומקובלת וע"י תפלה עם הצבור תפלתו מקובלת ודאי (וי"ל סניף לזה, דהרי הצבור בתפלתם הקדימו ואמרו פסוד"ז, והוא כולל עצמו עמהם) וכיון שהוא בדיעבד שא"א לו לקיים שתיהם (וה"ה אם א"א לו לומר אפילו ברוך שאמר וישתבח) מדלג ומתפלל עם הצבור.

- וכבר פסקו האחרונים שאחר התפלה יאמר כל מה שדילג מלבד הברכות דהיינו ב"ש וישתבח -

אבל לכתחילה חייב כל אדם לזרז את עצמו בענין שלא יצטרך לדלג כלום, ופשוט.

והעושה בשאט נפש היפך הנ"ל, ומזלזל בתקנת חכמים ומנהג כל ישראל ענינו מפורש במשנה גמרא וכו' ואין להאריך.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קכז

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 280. קובץ יגדיל תורה - תשובות וביאורים ע' 29 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.