ספריית חב"ד ליובאוויטש

קכט

ב"ה, ט' שבט תש"ד

כבוד הרה"ג והרה"ח הנכבד והנעלה אי"א וו"ח נו"מ

חו"ב כו' וכו' מהרר"א שי' קראסיק

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי' כסלו:

א) חבל על שלא נודע בעתו כי אין לחלק חנם את עניני הדפוס, אבל עתה תקותינו אשר ישתדל כעת שיסודר בע"ה הכל כפי הוראתינו וגם לתקן בנוגע להעבר במדה האפשרית, כי רק חסרון אמצעים מעכב הדפסת כמה ענינים.

ב) המל"ח משתדל כי בכל המדינות ובכל בתי-הספר אשר לומדים בהם לשון הקדש ילמדו אותה על טהרת הקדש, ולתכלית זו מוציאים לאור ספרי-לימוד וקריאה מתאימים לזה, אבל אין זה הוראה על שום יחס של המל"ח, חיובי או שלישי, לבתי הספר הנ"ל.

ג) שמחים אנו לשמע הערות נכונות אשר כדאי להתחשב אתם בהוצאות הבאות, בכל אופן מענין אותנו לדעת את כל דברי הבקורת, ונודה לו כשיודעינו מה ששמע בזה, ומאיזה סוג אנשים באה הבקורת: מאלו שכוונתם רצוי', אלו המחפשים עלילות על חב"ד והחסידים וכיו"ב.

ד) באשר חשוב מאד כי הועד להפצת עניני הדפוס - הן בדא"ח הן בעניני חנוך ומחנה ישראל - יתיסד בהקדם האפשרי ויגש לעבודה, באשר איננו יודעים מי הראוים לזה באופן אשר העבודה תתנהל במרץ ויחד עם זה גם לא תפריע לענינים אחרים אשר עוסקים [ע] תה בסהם, מצרפים אנו בזה מכתב כללי, ובטח תתאספו כלכם ותבחרו בהכי מתאימים לזה, ואחר שתודיעונו מי הם נוכל אי"ה לבא בכתובים ישר עמהם.

ה) אם מפני איזה סבה תתעכב התיסדות הועד הנ"ל מטובו להודיע כמה עקז' לשלוח להם מכל סוג מהנדפס, לע"ע.

ו) נגמר עתה בדפוס קונטרס שיחות ומאמרי טשיקאגא תש"ב, כנ"ל ח"י אלול תשג"ה, ספרנו ח"ב, ספרנו ח"ד, ניתן להדפיס: צ"צ על משניות (פוטוגרפיא מדפוס הא') היום יום ה'תש"ד. מכינים לדפוס ספר מכתבי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ז) בבקשה להודיע אם התניא שהדפיס הוא פוטוגרפיא או סודר מחדש, כמה עקז' נדפסו ואם יש תח"י מאצטריצין וכיו"ב.

המחכה למענה על כהנ"ל ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

ת"ח אם ימסור מכתב המוסג"פ להרח"י שי' ראזענבלום.

קכט

נדפסה במבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ז ע' 9 והושלמה ע"פ צילום האגרת.

כבוד... קאראסיק: אגרת נוספת אליו לקמן קמא*.

התניא שהדפיסו: ת"א תש"ג. ראה גם לקמן אגרת קמא*.

מכתב: שלאח"ז.