ספריית חב"ד ליובאוויטש

יג

ב"ה, י"א מנ"א, צ"ט

פאריז

כבוד הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נבון ומשכיל

וכו'

מוהר"י שי'

שלום וברכה!

כפי הוראה שקבלתי, שלוח בזה טשעק על סכום ארבע מאות וששים דולר. והוא "על פי המדובר בפערכטעלסדארף".

ומטובו להודיע תיכף בקבל בטעלעגראם (וכמו שהנני מבקש ג"כ בטעלעגראם שלי) לכאן שקיבל.

אנא למסור מכתב המוסגר בזה להרה"ג והרה"ח מוהרש"ל שי', ות"ח על הטרחא.

אשמח להודע בכ"ע בשו"ט, ובפרט מתוצאות הקאנוענשאן.

ואסיים באיווי כט"ס מחכה לאישורו

מ. ש.

יג

מגוכתי"ק. מוהר"י: דזייקאבסאן. אגרות נוספות אליו - לעיל ו, ובהנסמן בהערות שם.

המדובר בפערכטעלסדארף: ראה בזה לעיל אגרות ז-ח.

בטעלעגראם: ראה אגרת שלפנ"ז, ושאני הכא, שבי"ט מנ"א נסע הר"י עם אחדים מתלמידיו, מארה"ב אל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע באטוואצק.

מוהרש"ל: מוה"ר שמואל לויטין.

הקאנוענשאן: כנס אגודת חסידי חב"ד בארה"ב בימים ח-ט תמוז תרצ"ט.