ספריית חב"ד ליובאוויטש

קל

ב"ה, ט' שבט ה'תש"ד

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ נעלה ונכבד וכו' מהורח"י שי'

שלום וברכה!

מזמן לזמן שומע הנני מהנעשה אתו ואת כב"ב שי' ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, אבל כנראה ממעט הוא בכתיבה, והעיקר הוא - שאך טוב וחסד ימצאוהו בכל הפרטים.

זה כשנה ששלחתי על שמו מאה וחמישים שקל (ונכלל בשילוח החמש מאות של כ"ק מו"ח אד"ש כמבואר בשעתו בהטעלעגראם) ובקשוהו בטעלעגרמה ע"ד שילוח חבילות להורי שליט"א. כן כתבתי לו אחר זה עוד הפעם עד"ז בשאלה אולי הגיעו איזה ידיעות מהם שקבלו החבילות ובכלל מהנעשה אתם, אבל לא נתכבדתי ממנו במענה לע"ע אף שכנראה ממכתבו לחמותי הרבנית תי' שלח חבילות, ואכפול בזה בקשתי כפול ומשולש, להודיעני - ולו יהי' בקצרה - ע"ד החבילות והעיקר אם יש איזה ידיעות מהנעשה אתם,

ואצפה בכל אופן למענה ממנו בהקדם.

החותם ברוב ת"ח מראש ובברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הפ"ש כב"ב שי'.

קל

מהעתק המזכירות.

מהורח"י: רוזנבלום. ראה אגרת שלפנ"ז בסופה.

ששלחתי... שקל: ע"מ לשלוח חבילות להורי כ"ק אדמו"ר שליט"א ברוסיה, בגלות, בעיר קאזאקסטאן. על משלוח חבילות לרוסיה ע"י ארה"ק, ראה אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרות ב'רלז*. ב'רצא.