ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלא

ב"ה, יום ג' י"ד שבט תש"ד

כבוד ידידנו האברך המצויין אי"א וו"ח וכו' הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר מג' שבט והקודמים לו (מכתבו המהיר הגיע אלינו רק בח' שבט, בודאי משום ששהה אצל הצענזאר):

א) מאה לוחות אנגלים כבר נשלחו אליו, ובודאי יודיע בהקדם כמה לשלוח עוד כי רבו הדורשים וא"י אם נדפיסם עוה"פ.

ב) שיחת ח"י אלול ועוד קובץ מאמרים ושיחות (טשיעקאגא תש"ב) נמצאים בדפוס ועסוקים כעת בהגהותם, וכן ספרנו ח"ב וחלק ד'.

ג) נבקש את ידידנו הרי"ד שי' לכתב אליו מה שנשאל ע"ד נסיעתו.

ד) קבלנו מכתב מהר' יוסף שי' ראדאל והר' מ"א גרליצקי בענין "בית רבקה" במאנטרעאל, כבר ענינו להם.

ה) נתענין מהפעולות בחדש טבת בעניני החנוך כנזכר במכתבו, ותוצאותיהן, גם הידיעות ע"ד מצב החנוך, שרכשו התלמידים הנוסעים.

ו) תודה על השתדלותו לפני מר דאלפן שי', מה שישלם לפרקים לא איכפת לנו, ובלבד שיהי' הדבר בטוח. עדיין לא החלטנו מה להדפיס, ובעתו נודיענו.

ז) השמועסן מחדש טבת נשלחו כבר אליו לפני שהגיע מכתבו, ע"ד הקוה"ג הודענו למשרד.

ח) שמחנו לבשורתו ע"ד הרחבת ה"מסבות שבת" ומעונינים אנו לשמע ע"ד זה בפרטיות-יותר.

ט) מר... שי' לא דבר עם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אדות הדפסת קונטרס, ולכן נא לברר הענין על אתר, להביאו לידי גמר טוב ולהסבירו הענין דכל המרבה ה"ז משובח, ואשר מריבוי בכמות אפשר להעשות ריבוי ועילוי באיכות.

יוד) בענין רשימת הזכרונות - הנה זה יותר משנה שמדברים עד"ז ואחרי כל ההשתדלות - שלחו רשימה אחת, וחסל. ומבאר במכתבו ש"לא הי' לו (להרר"י שי' וויינבערג) עד עכשיו פני לזה"!. יציירו בעצמם שאחר הוא הכותב והם הקוראים, איזה רושם היתה עושה עליהם הצטדקות כזו?

יא) יודיע בפתקא מיוחדת איזה שיחות וקונטרסים - מהיו"ל מעבר לים - דורש הוא וכמה מכאו"א, ואמסרה להממונים על השילוח. ואם במשך הזמן ימצאו יושלחו לו.

יב) להרב קעלמאן טאראנטא יכתבו מכ' התעוררות כהוראתו.

יג) במ"ש שטוב לומר עתה שרוצה הוא לבוא לכאן כמה פעמים במשך השנה, הנה ידוע מרז"ל בזה (יל"ש תהלים יט) דוד דומה כו' ונפסק להלכה בטור ושו"ע (אדמה"ז) ואו"ח סתקפ"ב ס"ח, ומה שאמרו ע"ד ד' שבועות הוא ע"פ עצתם גופא.

יד) תמי' רבה ביותר שזה זמן רב שלא נתקבל מאומה בסילוק החוב, והוא הולך וגדול.

טו) כבקשתו, מוסג"פ מכ' ע"ד משניות בע"פ ע"ד הנגלה לבד, ואם יש איזה הערות מענינים מהשומעים והקוראים בטח יודיע,

טז) מש"ש ע"ד המוסגרים דשו"ע דרבינו הזקן - יעוין בשער הכולל פרק א'.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קלא

מצילום האגרת.

כבוד...גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

הרי"ד: ה"ר ישראל דזייקאבסאן.

נסיעתו: של הרמז"ג ממונטריאל אל בית חיינו בנ.י. - לחה"פ. בבואו לנ"י התדבר אודות המשך עבודתו במונטריאל מטעם המחנה ישראל ומרכז לעניני חינוך. ראה עד"ז לעיל אגרת צו. קובץ ליובאוויטש גליון 2 ע' 27 וע' 31.

בית רבקה... מסבות שבת: ראה לעיל אגרת מח, ובהנסמן בהערות שם.

רשימת הזכרונות: ראה לעיל אגרת פב, ובהערות שם.

להרב קעלמאן טאראנטא יכתבו: לקמן קלג.

דוד דומה: לסוחר כו' בתחלה הם אומרים יש לכם מעט מים, מששתה הוא אומר יש לכם בצל אחד כו'.

ושו"ע (אדה"ז) ואו"ח סתקפ"ב ס"ח: כי המבקש צריך לבקש תחלה דבר מועט ואח"כ מוסיף והולך.

מכ' ע"ד משניות בע"פ: שלאח"ז.

המוסגרים דשו"ע... בשער הכולל: וראה גם מבוא ל"קונ' השלחן" להרא"ח נאה. מבוא ל"תורת חב"ד" ספרי ההלכה של אדה"ז ע' כג. "כרם חב"ד" גליון 1 ע' 95.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.