ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלג

ב"ה, ר"ה לאילנות תש"ד

כבוד הרה"ג הנכבד והנעלה מהר"ר קעלמאן שי'

טאראנטא

שלום וברכה!

בטח שמע כת"ר מפעולותיהם של "מחנה ישראל" ושל ה"מרכז לעניני חנוך", אשר נתיסדו ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ואשר ראשי פרקים ע"ד מטרותיהם מובן מהגליונות המוסג"פ, ושולחים אנו לכת"ר בחבילה מיוחדת דוגמאות מהחוברות החדשיות לבני הנעורים היו"ל ע"י המרכז.

וכפי ששמעונ ע"ד כת"ר בטח יוכל בע"ה לפעול הרבה בעבודת "מחנה ישראל" וה"מרז לעניני חנוך" בעירו בכלל, ובתוך הקרובים ביותר להשפעתו בפרט, ולהיות בזה מן הזוכים ומזכים את הרבים.

ומהראוי לתשומת לב ביותר הוא הפצת ספרי חנוך שהם על טהרת הקודש בין חוגי הנוער היותר רחבים אף שהם רחוקים, לע"ע, מחנוך כשר.

נשמח אם יעמד אתנו בחליפת מכתבים, ומובן מאליו, כי מוכנים אנו לעזר לו בע"ה בעבודתו הנ"ל במדת האפשרות.

אמר הכתוב כי האדם עץ השדה, כרם ד' צבאות - בית ישראל, והפירות הם הילדים כבנים כבנות, ומה גדולה אחריות המנהיג והגנן, אשר בידו מסר בעל הכרם כרמו, שלכן אמרז"ל שלימוד הילדים נקרא מלאכת ד', ומה גדול זכותו אשר מנהו ד' לנוטר כרמו, ורואים אנו אשר כל הטבה ואפילו קטנה, בגרעין, גורמת יפוי ושבח רב באילן הצומח ממנו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קלג

מהעתק המזכירות.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.