ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלד

ב"ה, י"ט שבת תש"ד

להנכבד והנעלה, אי"א חו"ב וכו'

מהרי"י שי' שיינפלד, שו"ב

ראקסברי מאסס.

שלום וברכה!

נדבתו בסך שמונה עשר דאלאר אשר מסר על דעתי הגיעתני ע"י ידידנו הנכבד והנעלה עוסק בצרכי צבור באמונה ובעל מדות תרומיות אי"א התמים ר' יהודה לייב שי' הורביץ, ומסרתי הכסף ל"מחנה ישראל" להקופה המיוחדת להוצאות קנית תפילין לאנשי צבא, ומוסג"פ קבלה.

מקום חשוב בעבודת "מחנה ישראל" תופסת עבודת התעמולה ע"ד הנחת תפילין בין נדחי עמנו בכלל, ואנשי הצבא בפרט, ובע"ה הצליחה העבודה ורבים מאלה שזה שנים רבות אשר לא הניחו תפילין, ואולי לא הניחו כלל מימיהם, התחילו כעת לקיים מצוה גדולה זו,

וכדי להקל הנסיון לאלה להשיג הסכמתם להניח תפילין, ניתן להם תפילין מ"מחנה ישראל" חנם או במחיר קטן וכפי רצון כאו"א, ובפרט לאנשי הצבא, שנשלחים התפילין במתנה

אגב בטח יענין אותו לדעת כי בנוגע לאנשי צבא, משתדלים אנו לחזק את רוחם ואמונתם ע"י ספרים וחוברות שונים ששולחים אנו מזמן לזמן חנם לכל אנשי הצבא אשר כתבותיהם ידועה לנו.

לדוגמא מצרפים אנו בזה את המעסעדזש מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לחילים אשר נתחלק כבר לאלפים וגם מכתב ע"ד תפילין, ובאם מעונין כמ"ע שנשלח גם את מי ממיודעיו החילים על רשימתנו, נשלח להלן גם להם את החוברות השונות.

ומדי דברי ע"ד תפילין אציע לפניו, שאחר שזכה להיות מן התומכים בכספו להוצאות קנית תפילין, ילך בזה מחיל אל חיל, ואף שטרוד הוא יתענין להתדבר עם מכיריו אשר דבר ה' נגע ללבם, ויתחילו בעמולה מסודרת בעירו בענין הנחת תפילין, ובטח שדבריהם היוצאים מן הלב יכנסו אל לב השומעים, ויעלה בע"ה בידיהם להיות מן המזכים את הרבים ברוחניות - היינו הנחת תפילין, ובגשמיות - השמירה הבאה בעקבות קיום המצוה, וידוע מ"ש הרמב"ם בזה (הל' תשובה פ"י ה"א) שעמי הארץ והנשים והקטנים מחנכין אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה וביאר שם שהעובד מיראה כוונתו בזה העובד ע"מ שיקבל כל הברכות הבאות בשכר המצות.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קלד

מהעתק המזכירות.

מהרי"י שי' שיינפלד: אגרת נוספת אליו - לעיל מד.

המעסעדזש... לחילים: אודותה לעיל אגרת קא.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.