ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלז

ב"ה, יום ב' כ"ז שבט תש"ד

זייער געעהרטער מר. חיים שי' ליבערמאן

שלום וברכה!

איך ויל דא אויסדריקן מיין דאנק פאר אייער באזוך אין "מרכז לעניני חנוך".

עס האט מיר זייער געפרייט אייך קענען צו לערנען און דורכצוריידן זיך וועגן די אקטועלע פארבלעמען פון דעם אידישן חנוך אין אמעריקע.

איך בין זיכער אז דער געשפרעך וועהרנד אייער באזוך בא מיין שוויגערפאטער כ"ק אדמו"ר שליט"א, וועט האבען בא אייך א פארזעצונג אין פארקטישער ארבעט לחנוך היהדות.

אין מדרש פון דער היינטיגער סדרה ווערט געבראכט לא הי' העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא - בשביל המשכן ובשביל ביהמ"ק.

דער מוסר השכל בא יעדער מענשען איז, אז דער טאלאנט מיט וועלכן דער אויבערשטער האט אים באשאנקען איז נברא בשביל המשכן ובשביל ביהמ"ק וואס בא יעדען אידן אין הארצן, און נאר בזכות זה איז ראוי להשתמש בו בעולם אויך.

האפענדיג שטייען מיט אייך אין קאנטאקט פון ענינים של עבודה בפועל.

אייער, בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קלז

נדפסה באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ע' קלו. לקו"ש חכ"ג ע' 422.

חיים שי' ליבערמאן: העיתונאי, אגרת נוספת אליו - לקמן קמח.

אייער באזוך: ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע שם "נכון במאד אשר יבקר את חתני הרה"ג הרמ"מ שליט"א להתועד עמו ועם ידידי הרב חדקוב שי' על אודות התעמולה בהנוגע לחינוך הכשר". וע"פ האמור כאן ביקר אז גם אצל כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.