ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלח

ב"ה, ר"ח אדר תש"ד

ברוקלין

כבוד הנכבד והנעלה וו"ח אי"א ורב פעלים

ר' יצחק נטע שי' נאק

וועלינגטאן נ. ז.

שלום וברכה!

מכתבו מא' לפ' ויחי הגיענו ושמחנו לדעת כי עניני הדפוס אשר שלחנו לו הגיעו אליו בשלמותם ומביאים בע"ה תועלת מרבה בחנוך היהדות במחנם.

את מכתבו לאחיו, ידידנו ר' נחום שי' מסרנו לו.

עפ"י בקשתו, שולחים אנו לו כעת עוד ספרים וחוברות כפי הרשימה המצורפת למכתבנו זה, ומטובו להודיענו כמה עקז' לשלוח לו להבא מכל סוג ספרים וחוברות היו"ל על ידינו, וכן לאשר קבלתם.,

נהנינו לקראת בשורתו שכבר נתארגן ועד לבנין המקוה בעירו, ובטח יכירו וידעו כי הוא ענין של פקוח נפש וגוף ממש, ואשר יש להזדרז בבנין המקוה בכל האפשרות מבלי לדחות אותו כלל וכלל, ואין שום ספק וספק ספיקא שבאם רק יגשו לדבר מתוך רצון כביר לעשות את כל האפשר בידם, אשר ה' יהי' בעזרם להוציא כוונתם מן הכח אל הפועל.

קבלנו מכתב מאיש אחד מר... מניוזעלאנד, אשר לא הכרנו אותו עד עתה. באשר אפשר כי גר הוא בשכונתו ואולי כדאי שיבא אתו בדברים מצרפים אנו בזה העתקה ממכתבו אלינו וממעננו אליו, ונבקשו להודיענו את כל מה שיודע אדותיו.

בודאי כפי האפשרי משתדל הוא ג"כ ביסוד חברת תהלים - וכפי המבואר בארוכה בקובץ מכתבים שני מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אשר שלחנו לו זה מכבר.

ואסיים בדברי התעוררות מענינא דיומא הוא אחד באדר:

ארז"ל (שקלים פ"א מ"א) באחד באדר משמיעין על השקלים ועל הכלאים, ויש לבאר שייכות ב' הענינים בעבודת האדם לקונו בימים האלו דעקבתא דמשיחא:

דהנה אמרז"ל (ר"ה יא, א) אר"י בניסן נגאלו בניסן עתידים להגאל.

- וקי"ל כר"י דהגאולה היא בניסן, ע"פ הכלל דר"א ור"י הלכה כר"י, כדאתא בס' כללי הש"ס, ועיג"כ פרש"י ותוס' ר"ה (יב, א) על מרז"ל למבול כר"א, דכתבו דמדמונין לתקופות כר"י הרי דכר"י ס"ל כו'. ובתוד"ה כמאן (ר"ה כז, א) תימה הא קי"ל כר"י כו'.

ואפילו לר"א דבתשרי נגאלין, ניסן הוא חדש הגאולה כי בו יצי"מ, הגאולה שלימה הראשונה.

והנה כמו שבגאולת מצרים חפשו רז"ל כמה טעמים ודברים שבזכותם נגאלו אבותינו (יעויין סוטה יא, ב. שמ"ר פ"א ועוד) עאכו"כ אשר אח"כ שמפני חטאנו גלינו מארצינו, צ"ל מתחלה תקון המעוות היינו הסרת סיבת הגלות, ואח"כ תבוא הגאולה, וכדאיתא בסנה' (צז, ב) רא"א אם ישראל עושין תשובה נגאלין כו' רי"א אם אין עושין תשובה כו' מעמיד עליהם מלך שגזירותיו קשות כהמן וישראל עושין תשובה, הרי דלכ"ע תהי' התשובה קודמת לגאולה.

והנה בגלות זה, שהוא גלות האחרון, הרי מלבד שצריך הוא - הגלות - לתקן ענין הפרטי שע"י בא, שע"ז ארז"ל (יומא ט, ב) מקדש מפ"מ חרב מפני שהיתה בו שנאת חנם, הנה ע"י העבודה בזמן הגלות דעתה יהי' גמר הבירורים, וכמרומז במרז"ל (סנה' צח, א) אין ב"ד בא אלא בדור שכולו זכאי או שכולו חייב, שלא יהי' עוד תערובות טו"ר, אשר ההתחלה לתערובות זו הי' חטא עה"ד טו"ר.

וזהו רמז המשנה דתחלת שקלים: באחד באדר, אשר חדש אדר הוא הקדמה והכנה לחדש הגאולה הוא ניסן (יעוין רש"י ד"ה משנכנס אדר - תענית כט, א - שפי' ימי נסים היו לישראל פורים ופסח) וידוע אשר יום הראש חדש - אחד באדר - הוא ראש וכולל כל החדש, שלכן מתפללים אז חדש עלינו את החדש הזה כו', ולכן באחד באדר מכריזין ב"ד על כללות העבודה דחדש זה שהיא ההכנה להגאולה, ושני ענינים בהכנה זו: על השקלים, שכל בנ"י משתווין - העשיר לא ירבה והדל לא

ימעיט - ומתכללים - בהשתתפות כולם יחד - בקומה שלימה להקריב קרבן לד', שנעשים כולם אגודה אחת לעשות רצון אביהם שבשמים, שזהו תקון ענין הפרטי דסבת גלות זה, שהוא שנאת חנם כנ"ל.

ועוד זאת מכריזין על הכלאים, שהקליפה והסט"א שהיא צד אחר והפך בתכלית מצד הקדושה, ואין לך כלאים מין בשאינו מינו כתערובות טו"ר, הנה צריך לעקר ולשרש אחרי'.

וע"י עבודה זו מתקיים ג"כ מרז"ל (תענית כט, א) משנכנס אדר - היינו תיכף מראש חדש - מרבין (ל' ציווי וגם ל' הבטחה) בשמחה.

והשי"ת יזכנו ב"ב אשר לכל בנ"י יהי' אורה ושמחה וששון ויקר.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קלח

חלקה נדפס בלקו"ש חי"א ע' 308 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.