ספריית חב"ד ליובאוויטש

קלט

ב"ה, יום א' י' לחדש אדר תש"ד

ברוקלין

כבוד הוו"ח אי"א נכבד ונעלה מו"מ באמונה

מהור"י שי' כ"ץ

שלום וברכה!

במענה על מכתבו הראשון והשני (שנתקבלו ביחד)

מוסג"פ קבלה על הצעק למל"ח.

ואף שאין דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א והוראתו בשילוח ה"אנציקלאפעדיא של כיס-ילקוט יומי" אליו, צריכים חיזוק

בכ"ז רמז ודוגמא יש למצוא בפרשת שבוע זה המתחלת במצות הדלקת הנרות ע"י הכהן.

שרואים אנו במוחש בכל הדלקה, אשר המדליק אינו פועל אלא הארה ראשונה ואח"כ הנר כבר דולק מאליו ומעצמו.

וככל החזיון הזה הוא בכל אחד מישראל, אשר גם מאיזה סיבה נתרחק

מתומ"צ - די, ע"פ רוב, לעורר אותו ואזי הנר ד' נשמת אדם אשר בו הולך ואור מעצמו ומאליו.

ואשרי האיש המאיר את העולם ע"י שמדליק הוא את הנרות - אלו בנ"י - להאיר את חשך העולם, שזכות זה תלוי בו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

קלט

נדפסה בלקו"ש חכ"א ע' 483 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מהור"י שי' כ"ץ: אגרות נוספת אליו - לעיל עז, ובהנסמן בהערות שם.

אנציקלאפעדיא... יומי: דלעיל אגרת קי, ובהנסמן בהערות שם.