ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמא

ב"ה, פורים ה'תש"ד

כבוד הוו"ח נכבד ונעלה אי"א וחרד על דברו כו'

מוהר"ד שי' הלוי

שלום וברכה!

זה עתה יצא לאור הקונטרס "ח"י אלול ה'תש"ג" ומצורף לזה יקבל עקז'.

ובתענוג ושמחה הנני להודיעו אשר נדפס הקונטרס ע"י האמצעים שהמציאו יו"ח ובפרט חתנו הרה"ג והרה"ח אי"א ובעל מרץ כו' וכו' התמים מוהרמ"פ שי' וביתו בתנאי אשר ההדפסה תהי' ע"ש חותנו הוא כת"ר (בצירוף עוד שם איש אחד, שהשתדל חתנו אצלו אשר ישתתף בהוצאות קונטרס זה) וכמו שיראה מודפס בקונטרס זה.

והנה נודע מארז"ל (רש"י שבת כג, ב) חתנו כבנו, אף כי כמובן, כמה חילוקים ביניהם (ועיג"כ יל"ש ש"א כד'. טוש"ע יו"ד סי' ר"מ סכ"ד ובב"ח ובבאורי הגר"א, שם) ומהחילוקים בנוגע להאב או החותן הוא ע"פ מ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א (שיחת שמיני עצרת תרצ"ז, אות מ"ח, מ"ט): אויף געבארענע קינדער איז מען ניט קיין בעל בחירה (ומובן שאין לזה סתירה מהא דעדיות פ"ב מ"ט ומרז"ל כיוצא בו, ועייג"כ תניא ספ"ב) תלמידי הישיבה זיינען בחירה קינדער, מען קען אויסקלייבען, אשר מובן מזה שיותר יש לעמוד על טיב אדם ע"י מה שרואים מהות חתנו שבחר לבתו (וכמש"נ את בתי נתתי לאיש הזה) ממה שרואים ע"י מהות בנו.

והנה ישראל נק' בנים למקום וכמש"נ בנים אתם לד' אלקיכם והם ג"כ

חתן - איידעם - למקום, וכדאיתא בשמ"ר ר"פ תרומה: משל למלך שהי' לו בת יחידה (זו התורה) הא אחד מן המלכים (אלו ישראל) ונטלה, וחילוק ב' המדרי'

הוא - בדא"פ - דחתן למקום הוא רק ע"י נשואי התורה, היינו ע"י עבודה רבה בתומ"צ עד שהתורה נעשית שלו והוא המושל עלי', כאיש ואשה, וכמרז"ל בקדושין (לב, א ושם) משא"כ בן דאפי' חש"ו בנו הוא לכל דבר, כי אהבת האב לבנו אינו תלוי במעלות הגלויות של הבן כ"א היא אהבה עצמית.

- ועוד בדרז"ל דיש מעלה בחתן על הבן בשהש"ר ע"פ נגילה ונשמחה בך: א"ל באו בניך כו' ומוסיף אח"כ: א"ל באו חתניך כו' דמשמע מזה דיש בזה שמחה נוספת על גאולת הבנים עי"ש, ועיג"כ לקו"ת סוף הביאור דוכל בניך -

וזהו ג"כ מעלת האי יומא דיום הפורים דאמרז"ל (שבת פח, א) קיימו וקבלו היהודים קיימו מה שקבלו כבר כי במ"ת היתה קבלת התורה ע"י שכפה עליהם הר כגיגית ופי' רבנו הזקן (תו"א ד"ה חייב אינש לבסומי בפוריא) דהיינו התגלות אהבה העליונה מלמע' על ישראל.. שאהבה זו תחבקני לכנס"י ומקפת אותו מכל צד אפי' לבחי' אחוריים עד שאינו מניחו לפנות ממנו ומוכרח להיות עומד עמו פב"פ.

מוסיף ע"ז פורים שאז קיימו - וכל' רבנו הזקן - וקבלוה ברצון גמור.. שהי' מס"נ בכל ישראל מעצמם שלא ע"י התעוררות מלמעלה בתחלה ע"ד גילוי בחי' וימינו תחבקני. דהא אז הי' בחי' הסתר פנים.. וכמרז"ל אסתר מן התורה מנין דכתי' ואנכי הסתר וגו'.

ואז נחשב לגמר קבלת התורה נשואי בתו היחידה של ממה"מ - מ'ווערט דעם אויבערשטענ'ס איידעם,

ויה"ר אשר יקבל רוב נחת ועונג מכל יו"ח וחתניו שי' וכאו"א יוסיף אומץ להגדיל תורה ולהאדירה.

ונזכה כולנו בתוך כלל ישראל בעת הזאת דהסתר פנים (חגיגה ח, א ושם) ביום ההוא לקיום יעוד הנביא זכרי' יד: והי' ביום ההוא גו' לעת ערב יהי' אור וגו' (עיין תו"א סד"ה ותוסף אסתר) והי' ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהי' ד' אחד ושמו אחד.

בברכת פורים שמח לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קמא

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 344 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ד: שטוקהאמער. אגרת נוספת אליו - לעיל פה.

מוהרמ"פ: כ"ץ. ראה אגרת שלפנ"ז אליו.

בצירוף עוד שם איש: ראה לקמן אגרת קמה.

שיחת... אות מח: לקוטי דבורים ח"ב שנא, ב.