ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמא*

ב"ה, פורים ה'תש"ד

כבוד הרה"ג והרה"ח הנכבד והנעלה אי"א וו"ח נו"מ

חו"ב וכו' וכו' מהרר"א שי' קאראסיק

שלום וברכה!

א) בטח הגיע לכמ"ע מכתבנו מט' שבט והמכתב הכללי בענין הפצת עניני הדפוס ומחכים אנו לדעת מה נעשה בזה.

ב) באשר תמו כבר כל ספרי התניא שנמצאו ברשותנו ורבו בע"ה הרוצים ללמד בהם, הננו לבקשו להשתדל שישלחו לנו מספרי התניא דפוס א"י במספר כמאה אם אפשרי, וגם להודיענו את מחירם.

ג) אחד מידידנו בקש אותנו למצא מי שיוכל לעורר בחור אחד בא"י ושמו... אשר לפנים, כנראה, למד והלך בדרך הישרה ואח"כ סר ממנה. אביו זקנו של הבחור הזה ר'...

ואפשר לברר אצלו כל הדרוש ע"ד הבחור.

ולכן הננו לבקש את כמ"ע למסר את הענין למי שראוי לזה ושיתמסר להצלת נפשו ולעוררו לתורה ומצוות.

ות" אם יודיענו התוצאות בזה.

בברכת לאלתר לתשובה - לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קמא*

מצילום האגרת.

כבוד... קאראסיק: אגרת נוספת אליו - לעיל קכט.

התניא: ראה לעיל שם.