ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמג

ב"ה, ח"י אדר תש"ד

ברוקלין

כבוד האברך המצויין הוו"ח אי"א נעלה ונכבד כו'

התמים מוהר"ר [יצחק] שי' הכהן

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו לקחת חבל בשמחתו שמחת קשורי התנאים ביום זה

עביע מאוויי שיקוים בו מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה' הטוב.

וי"ל בל' התנאים שבראשיתם - בנוסח בית רבנו: ראשית דבר.. ישא למז"ט כדת משה וישראל ואל יבריחו ואל יעלימו.. וידורו ביניהם באהבה וחיבה כאורח כל ארעא

דלכאורה תמוה דהו"ל להסמיך "וידורו ביניהם כו'" תיכף אחר "וישא למז"ט - כדת מו"י" ואח"כ יבוא "ואל יבריחו וכו'"

וי"ל בהקדם הקדמה כללית אשר בנ"י בנים הם לד', וכמו שהבן הוא בצלם ודמות האב כך כביכול כו', אדם אדמה לעליון.

ופשיטא אשר כל עניניו והנהגותיו אשר ע"פ התורה או במנהג ישראל אשר תורה היא הם בדוגמא שלמעלה.

ובפרט בנשואין וכל השייך לזה בפרטי פרטיות שאיש ואשה הם בדוגמת ז"א ומל' ולמע' מע' בשרש שרשם, אשר בזה יובן מה שברכות נשואין מתחילים בספור תכלית כל הבריאה כולה, כי הבריאה הוא ע"י זו"ן.

והנה ההתחלה לסדור הנשואין הוא סדור התנאים (ראשונים) ובתחלתם בא הוראת תכלית והעיקר, וזהו: ראשית דבר שישא למז"ט, ומבאר הענין - שאל יבריחו ואל יעלימו כו'.

והביאור בזה הוא:

ידוע באופן הבריאה בתחלה הי' אור עליון פשוט ממלא כל המציאות... וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוא העולמות צמצם האור ההוא ונשאר חלל ומקו"פ ואח"כ המשיך קו א' כו' - כמ"ש ונתבאר בתו"א ד"ה פתח אלי' לקו"ת ד"ה להבין מ"ש באוצ"ח ועוד. והנה חלוק צמצום זה מכל הצמצומים שענינו סילוק ולא מיעוט בלבד ועי"ז יכול להיות נמשך אח"כ הקו היינו אור המתלבש בכלים ויוכל להיות מציאות העולמות (יעויין ד"ה למען ידעו דורותיכם תש"ח ועוד) ופעולת הצמצום באור הבל"ג והגבול (ראה ד"ה ביוהשמע"צ רצ"ט).

והנה תכלית הכוונה הוא גילוי האור שלפנה"צ והחידוש הוא א) שיתגלה אור זה בעולמות ב) שיהי' גילוי אור עליון שלמע' גם מאור הקודם וזהו התוס' אורות שנמשך ע"י התומ"צ (עיין יו"ט שר"ה רס"ו למען ידעו הנ"ל ועוד) אבל הא דאפשר כ"ז הוא דוקא מפני שצמצום הראשון הי' בשביל הגילוי הנ"ל.

והנה גילוי ב' הענינים הנ"ל - הוא לע"ל דוקא שאז הוא אמיתית בחי' הנשואין (עיין לקו"ת סוף בי' דעל כל כבוד חופה) גילוי פנימית התורה כו' אבל תלוי הוא ע"י העבודה דתומ"צ שקודם לזה.

וזהו אשר כשמבארים שבהתנאים התכלית בשישא למז"ט אומרים אשר לא

יבריחו - אור שלפנה"צ שנתצמצם ונסתלק, לא יבריחו כ"א יתגלה ונכלל בזה גם הגילוים שלמעלה מזה (עיין תקעו צ"ד שלע"ל יהי' גילוי העצם ולא בדרך משפיע ומקבל, ולהעיר מביאור דולא תשבית ס"ג) ואל יעלימו - אור שנתעלם בכלי, מציאות העולמות שעתה הוא מל' העלם, הנה לע"ל יהי' אחעט"ב, הנשמה ניזונית מהגוף, וד"ל.

באוויי אשר ב"ב ממש נזכה כולנו לקיום היעוד מהרה ישמע גו' קול חתן וקול כלה (עי' בי' דכל כבוד הנ"ל).

לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קמג

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 327 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר יצחק שי' הכהן: הענדל. אגרת נוספת אליו - לקמן קנח. על חגיגת התנאים שלו ביום זה - בקובץ ליובאוויטש חוב' ב' ע' 30.

התנאים... בנוסח בית רבנו: על דיוקים נוספים - לעיל אגרת שלפנ"ז.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.