ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמו

ב"ה, יום ג' כ"ו לחדש אדר ה'תש"ד

ברוקלין

הרה"ג והרה"ח הנעלה וו"ח אי"א משכיל וכו'

התמים מהררמ"ל שי' ראדשטיין

שלום וברכה!

א) מכתבו (המוסגר במעטפת כ"ק מו"ח אד"ש) הגיענו, ולא ידענו אם לחכות - במכ' תודה - עד שיביא הענין לפועל ממש, אםלאו, אבל כפי הנראה מהגלוי שלו, שנתקבלה זה עתה, דעתו שצריך לשלוח המכ' מיד, ומוסג"פ העתקה מהמכ' א') לפלייער ב) לבני ווייסמאן.

ב) בנוגע לגמר ההדפסה - כ"ק מו"ח אד"ש הבטיח לתת להדפיס רשימתו מהשיחות בטשיקאגא ותיכף לכשיגיע לידינו תצורף גם הוא למה שנסדר - געזעצט - כבר ויו"ל.

ג) להדפיס התמונה של הנפטר - לא נ"ל כלל בכ"ז שאלתי את כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א וענה בשלילה. דרך זה.

ד) בודאי ימציא לנו הידיעות על דברי ימי חיי המנוח - מה שידוע בבירור.

ה) נתקבל מכ' מבימ"ס בציקאגא, ומאשר לא ידענו המצב בזה במקומו - שלא יהיו סתירות בין מה שדיבר כת"ר ומענה שלנו - ענינו כפי העתקה המוסג"פ ביחד עם המכתב שקבלנו (האחרון, מטובו להחזיר לנו) ות"ח אם יודיע מהנעשה בזה.

ו) ומענין לדעת אם דיבר עם מהר"י פלייער ע"ד מאמר ממנו במכ"ע ע"ד הוצאתינו (ילקוט יומי, שמועסן, ספרנו) ואם היו תוצאות בזה.

ז) "ח"י אלול" וספרנו ח"ב וח"ד ודאי הגיעו ובטח יעשה תעמולה האפשרית להפצתם, מוסג"פ מה שהדפסנו פה.

ח) מתכוננים אנו להו"ל ימים אלו בוילעטין שבו יכתב ע"ד המאורעות בעולם החבד"י במשך הזמן י"ט כסלו ה'תש"ד - ט' אדר ה'תש"ד, ואם ימציא

לנו - בהקדם - הידיעות האלו ממה שנעשה במחנו ובסביבתו במשך זמן זה (התמנות רב, פתיחת ת"ת או קביעת שיעור וכיו"ב) אקוה שיהי' "בכדי שיעשו" להכניסם בביולעטין זה, ומוטב שירבה בידיעות ופה יקצרו, ולא היפך, כמובן.

ט) עוררו אותי - שאולי כדאי הדבר שכת"ר יתדבר עם מערכת ה"פרד"ס" שידפיסו מאמרים או עכ"פ רצנזי' קצרות ע"ד כל הנדפס ע"י קהת ע"ע ולהבא, ולהרעיש על העורך בקול רעש: אתה כו' מפני מה לא נעשה בדבר הזה ע"ע אם כפי ששמעתי, א"א הדבר בלי תשלום - אל בינתו אשען אם כדאי הוא.

יוד) כיון ש"מארגען זשורנאל" כתב ע"ד "ומעין" ו"היום יום" (ובצע כסף לא לקחו!) אפשר שגם הקוריער הי' עושה כזאת - בנוגע להנ"ל או לס' אחרים שלנו, בנוגע לתשלום אם א"א בלא"ה הוא כנ"ל בסעיף שלפני זה.

אחכה למענה על כהנ"ל ואחתום בתודה לבבית על השתדלותו לאפשר להו"ל את הקונטרס בדא"ח ופני' התורה - ובודאי יוסיף אומץ גם על להבא.

והרמז בימים האלו שבין פ' פרה לפ' החדש - הנה הטעם על סדר פ' אלו הוא שצריך ליטהר קודם הקרבת ק"פ (שלהי מגילה במפרשים) ליטהר ולבוא לבחי' יצי"מ (לקו"ת ד"ה זאת חוקת סס"ב) וכמ"ש הפטרת פ"פ וזרתי עליכם מים טהורים וטהרתם גו', והנה אמרז"ל (סנה' לט, א) עיקר טבילותא בנורא היא (אלא שכל מי שאינו יכול לבוא באש מפני שישרף תעבירו במים. פירש"י).

והנה הטהרה (מלמעלמ"ט ע' סד"ה ארע"ק המשך רס"ו) - בחיים הרוחניים - הוא ע"י התורה, וכמרז"ל (איכ"ר בתחלתו) אותי עזבו ותורתי שמרו המאור שבה מחזירם למוטב, ובתורה גופא שנמשלה למים וגם לאש, עיקר טבילותא בנורא - פנימיות התורה (עיין היום יום ע' עט בזה) וכדיוק הלשון המאור שבה וכמ"ש במפרשי המדרש אלא שיש שיכול לישרף, לכן מקדימים העברה במים - גליא שבתורה - ואח"כ באש (ואולי אפ"ל שזה כפל הל' מים טהורים וטהרתם).

וי"ל שתורת החסידות כוללות ב' המעלות: דאש וגם שא"א לישרף, דאדרבה תורת דא"ח מבארת מעלת השוב ומוכרחת העבודה בנה"ב ג"כ, ולא בדרך שבירה וכפי' הבעש"ט עה"פ כי תראה חמור, כידוע,

ולכן דוקא בדורותינו עקבתא דמשיחא, דגאולה שלימה כימי צאתך מארמ"צ הולך ומתגלה אור החסידות ביותר (ע' מכ' אדנ"ע הנדפס בהתמים ח"ג ע' נה וקונ' ע"ח) - טהרה במים ובאש שקדמה לגאולה - פ' פרה ואח"כ פ' החדש. וכל המסייע לטהרתן של ישראל שכרו מובן ממ"ש בזח"ג (צח, א) זכאה חולקיא דחבריא כד יתבע מלכא למטרוניתא מאן תקין תכשיטהא כו'.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קמו

נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 677 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרה"ג... ראדשטיין: אגרת נוספת אליו - לעיל קז.

לבני ווייסמאן: שהדפיסו את הקונ' ביקור שיקאגא לע"נ אביהם ר' אליעזר שנפטר בה' אד"ש תש"ד. ראה לעיל אגרת מו.

בוילעטין: הוא קובץ ליובאוויטש התחיל להופיע בשעה זו.