ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמז

ב"ה, ב' ניסן הלולא של כ"ק אדמו"ר נ"ע

האברך הוו"ח אי"א ורב פעלים חו"ב וכו'

התמים הרה"ג הר"א שי' העכט

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו לקחת חבל בשמחתו שמחת קשורי התנאים ביום זה,

אביע ברכתי שיקוייםבו ככל הכתוב בנוסח התנאים מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מד' הטוב,

אשר זה כולל כל טוב גשמי ורוחני כמבו' בדרז"ל (יבמות סג, ב) מצא אשה מצא טוב אי בגוה משתעי קרא כו' אי בתורה משתעי קרא כו'.

כי כמו שהאדם כלול משתים נשמה (העיקר והפנימות) וגוף (טפל - עיין בשעיהוה"א פ"ו - והחיצוניות), כמו כן צרכיו נחלקים לשתים: א) צרכי הנשמה שהם תומ"צ, שלכן נקראו בשם אכילה ושתי' - לנשמה - כמרז"ל בקה"ר (ב, כד) בדוגמא אכו"ש שהם הכרחים לחיי הגוף ב) צרכי הגוף שהם כל ענינים הגשמיים.

ואמרז"ל פאה (פ"א מ"א) שת"ת שקול כנגד כל המצות, ובקדושין (מ, ב) לימוד גדול שהלימוד מביא לידי מעשה ופירש"י נמצאו שניהם בידו (ועיין הדק היטב בל' אדמה"ז הל' ת"ת פ"ד ס"ב וג' - ולהעיר מפיה"מ פאה שם - ובלקו"ת ד"ה וידבר גו' אנכי דפ' במדבר) צרכי הנשמה. ובצרכי הגוף הרי ארז"ל (יבמות סג, א) במה אשה ערתו לאדם א"ל אדם מביא חטין חטין כוסס פשתן פשתן לובש, אשר בזה נכללו "כל צרכי האדם", בל' הרמב"ן דברים (י, יח).

ובפנימיות יותר הנה ע"י התורה ממשיכים כל הגילוים הן בנוגע לחיים רוחניים הן בנוגע לחיים גשמיים, וכמאמרם על התורה (ברכות סא, ב) במקום חיותנו, והם נמשכים למטה, שיהי' להניח ברכה אל ביתך ממש ע"י האשה (יבמות סב, ב, וכמשנ"ת בלקו"ת ס"פ וזאת הברכה)

והנה עדייןא ין כ"ז מספיק וצ"ל ויפק רצון מה' הטוב כי בתורה הרי אמרז"ל (יומא עב, ב) דאם ח"ו לא זכה (ל' זיכוך ובירור) נעשית - התורה - לו כו'

- ואין להקשות אמאר זה ממארז"ל (איכ"ר בתחלתו) המאור שבה מחזירו למוטב, וכפמ"ש בהל' ת"ת שם ובקו"א -

ועד"ז בסוטה (יז, א) ובפירש"י שנמצאו כו', ובענינים הגשמים כמשארז"ל (פסחים קיט, א) ופי' הרשב"ם שעל ידי כו', ועיין קונטרס ומעין מ"ו, ולכן מפרשים תומ"י הברכה (יבמות סג, ב)ויפק רצון שעונותיו - ל' עיקום ועיוות שסר ר"ל מדרך המלך מלכו של עולם - מתפקקין, והוא ע"י מהוי' - שם הוי' דוקא, כמבואר בהמשך רס"ו ובד"ה אנכי ה"א תרפ"ח - שאז אינו נוטה לימין או לשמאל ומכוון לאמת לאמיתו הן בתורה והן בעבודה.

ובת"ת הוא ע"י לימוד פנימיות התורה - גאר פשוט לערנען חסידות און הארעווען ביז מ'פארשטייט - כמובן מקונ' עץ החיים לבעל ההילולא ומרומז באגה"ק סכ"ו, ועייג"כ לקו"ת ד"ה ולא תשבית -

ובעבודה הוא ע"י יר"ש ונוחין ועלובין, וכמו שמסיים בד"ה אנכי הנ"ל "והגם כו' היו מחודדין כו' אך מצד הביטול שלהם היו הם דוקא כלים להשיג האמת לאמיתו".

בברכת מזל טוב, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קמז

נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 326 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

קשורי התנאים ביום זה: ר"ח ניסן. ראה קובץ ליובאוויטש חוב' ב' ע' 31.