ספריית חב"ד ליובאוויטש

קמט

ב"ה, ערב פסח, תש"ד

כבוד הרה"ג הרה"ח החו"ב אי"א כו'

מוהר"ר אברהם אלי' יחי'

שלום וברכה!

שני מכתביו - ע"ד הספרים מעזבונו של נייהויזען ע"ה - קבלתי, ותיכף מסרתי אדות זה לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, ובודאי כבר קיבל כת"ר מענה עד"ז.

בטח הגיעו, בזמניהם, הוצאותינו האחרונות: קונטרס ח"י אלול, ספרנו ח"ב וח"ד, סימני סדר של פסח, קובץ ליובאוויטש.

וחבל על אשר אין משתמש בתוקף בהשפעתו על החוגים השונים במקום מגורו, להגדיל יותר מספר הקוראים ולומדים בס' הנ"ל וכיו"ב.

ובפרט במה שנוגע לס' חנוך, שבזה תועלת כפולה, כי עי"ז שלומדים בס' אלו, נדחים הס' שיש בהם אפיקורסות וכו' ממחיצת ביה"ס.

וכמה מוסדות חנוך פה שא"א לחשוב אותם בשום אופן בין חסידי חב"ד, ואדרבה כו', ובכ"ז הנהיגו לימוד ס' הנ"ל מפני טעם זה.

ובודאי כדאי לקיים בזה מדת ויגבה לבו, אשר "גם" במדינה זו נותנים חשיבות לדברים הנאמרים בתקיפות ובהחלט. ובטחוני, על יסוד מה ששמעתי אודות השפעתו, שאם הי' מנסה לחוות דעתו בתוקף (ובפרט שיכול להביא ראי' שגם בבית יעקב וכיו"ב לומדים בס' וחוברות מהוצאות המל"ח) הי' מצליח. ות"ח צריך שיהי' בו שמינית שבשמינית. ומבואר בדא"ח (דרושי פורים) שעי"ז פועל שאין יניקה לרשעים.

ומדי דברי בזה אזכיר מה שצע"ק לי ולדכוותי' בדרושים הנ"ל מפרש אליבי' דמ"ד שצ"ל שמינית שבח', והרי הלכה כמ"ד (סוטה ד, א) דלא מינה ולא מקצתי' וכמ"ש הרמב"ם בהל' דעות פ"ב ה"ג וכ"פ רבינו הזקן בשו"ע או"ח סקנ"ה וסקנ"ו ס"ג -

ואסיים במה דסיים כת"ר בענין הגאולה דשמעתי אומרים פתגם שגור בפי חסידי פולין: שמיני שמונה שמנה (פי' שהשנה שקורין ח"פ פ' שמיני - וכמו שנה זו - תהי שמנה), ואולי אפ"ל דיש לזה יסוד ע"פ המבואר בדא"ח במעלת מספר ח' דכנור דלע"ל יהי' בן ח' נימין וכמ"ש בלקו"ת ד"ה למנצח על השמינית. וח"פ ויהי ביום השמיני הוא בלקו"ת ד"ה למנצח על השמיניצת. וח"פ ויהי ביום השמיני הוא בדוגמת מ"ש בדא"ח בענין המשכת הבינה בכל הגבולין (ד"ה להבין כו' יו"ט שר"ה ס"ה) ב' בחי' דשער הנו"ן (ד"ה מעט תוס' ביאור על ענין וספרתם) ובכללות הוא מה שבבינה גופא הוא ג"ר - ולא ז"ת - שכללותם הוא ספי' הבינה וכידוע בענין ותבואי בעדי עדים וקה"ק (ד"ה אלה פקודי). ותחילה צריך להביא ראי' מן התורה שכן צ"ל - עדמ"ש לענין פסוקי דמלכיות כו' (ד"ה להבין הנ"ל ובהמשך רס"ו) וזהו שכשקוראין ח"פ שמיני אזי השנה שמנה וכמו שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א בשם הה"מ נ"ע דפי' ביום השמיני עצרת: שמיני וגם שמן ושמן דמעלת שמע"צ הוא פר אחד כו' ואין לזרים אתך דזה יהי' בבוא הגאולה שלמה ב"ב ע"י משיח צדקנו.

בברכת חג הפסח כשר ושמח, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

קמט

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 297 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר אברהם אלי': אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל כו, ובהנסמן בהערות שם.

ע"ד הספרים... קיבל כת"ר מענה עד"ז: אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח אגרת ב'שפט.

שמינית שבשמינית: בהמשך לזה - לקמן אגרת קס. קסא. עוד משו"ת כ"ק אדמו"ר שליט"א בענין זה ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש ע' שא. לקו"ש חכ"ב ע' 162.