ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנ

[תחלת קיץ תש"ד]

זה מכבר פנו אלינו בבקשה להו"ל השיחות, מאמרי דא"ח והמכתבים של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הקשורים בביקורו בעיר שיקאגא בחדש שבט ה'תש"ב.

מכמה סיבות נתעכב הדבר ע"ע.

* * *

הנני משתמש בהזדמנות זו לענות לרבים השואלילם ומקשים בשיחות או

במאמרים.

אף שהשיחות ברובם המכריע מובנים לכל אחד, אף לאלו שאין להם ידיעה בתורת חב"ד, בכל זה יש בהם ענינים, וביותר אלו שלא באו אלא בדרך אגב, שא"א להבינם על בורים כ"א אחרי הקדמת לימוד תורת החסידות, עכ"פ ידיעת יסודי שיטה זו שלא נתבארו מתחילה ועד סוף בשיחה זו וע"פ כלל הידוע ד"ת עניים במקום זה ועשירים במקום אחר.

מובן מאליו, אשר המקשה בשיחה או במאמר ועל יסוד זה שאין הוא יודע תירוץ לקושיתו - השיחה או המאמר אין להם מקום אצלו, אף שכל ידיעתו בשיטת תורת חב"ד ויסודותי' היא בת חד יומא ולפעמים תכופות גם "ידיעה" שטחית זו מוטעת היא, הנה עליו נשא משל הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ בדברו ע"ד לימוד סודות התורה וז"ל: והנני נותן לך בו משל מבואר כגון שנשאל לאיש.. נבון ומשכיל והוא נעור ורק מחכמת התשבורת וחכמת הכוכבים ונאמר לו מה אתה אומר באיש שהוא טוען שגוף השמש..

(יודע הוא) כמה מילין יש במדתו.. האיש ההוא זך הרעיון.. לא יהי' בלבו ספק עלהיות זאת הטענה בטלה.. אבל כשירגיל נפשו בלמוד.. תשיב לו הטענה אמת שאין בו ספק..

ויאמין בו אמונה גמורה.. ק"ו יהי' הענין במי שאין לו חכמה כלל.. אבל הי' נסעו משכל אמו לשכל אשתו שנשאלהו שאלה משאלות האלקיית שהם צפונות בדרשות אין ספק שהם רחוקים בעיניו כרחוק השמש מן הארץ ויקצר שכלו להבין דבר מהם, עכ"ל.

וכמו שהחולה ברגליו לא ילך לבקש רפואה אל האדריכל אף שהלזה בנה בחכמתו בנינים גדולים ומפוארים, כ"א ישאל בעצת הרופא המומחה באותו מקצוע, ואם האדריכל איש ישר הוא, הרי גם הוא בעצמו יבאר להחולה שאף שגאון

הוא - האדריכל - בחכ' בנין בתים אבל אין לו הבנה כלל בחכמת הרפואה ולכן על החולה לפנות לרופא,

כך הוא מי שהוקשה לו ענין או פרט במאמר דא"ח ורוצה לבארו לאמיתתו אין לו לפנות אלא לאלו הלומדים בתורת החסידות ועוסקים בה.

ואם עכ"ז כשיטעה ופנה בקושיתו למי שאינו מומחה בתורת החסידות ויהי' האיש, מי שפנה אליו, איש ישר ותם לבב יודה ויאמר: גדול ההני ב"ה במקצוע פלוני בשתורה אבל בתורת החסידת לא עסקתי כדבעי ולכן עליך לפנות לבקי בשיטה זו דוקא.

קנ

מגוכתי"ק. נכתבה כהקדמה לקונ' ביקור שיקאגא, שנדפס בתחלת קיץ תש"ד. לסיבה לא ידועה לנו לא נדפס כ"ז בהקדמה. קטע מהמובא בזה שולב לאגרת קנד דלקמן.