ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנה

ב"ה, יום ד' ט' סיון תש"ד

ברוקלין

האברך המצוין וו"ח אי"א חו"ב כו'

התמים מהור"ר אברהם שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו לחתונתו בשטומו"צ אשלח ברכתי ברכת מזל טוב מזל טוב ויבנו בית בישראל על יסודי ופנימיות התורה והמצוה.

וי"ל דהנה חתונה הכללית של עם ישראל עם הקב"ה הי' בחה"ש וכמרז"ל במכילתא יתרו (הובא ברש"י עה"ת ר"פ ברכה) שהקב"ה יצא לקראתם כחתן כו'.

והנה אנן פסקינן דבששה בסיון ניתנה התורה וכמ"ש רבינו בשולחנו הטהור ר"ס תצ"ד (וכ"מ ממנהגנו בקרה"ת, עפמ"ש ברש"י ד"ה והאידנא מגילה לא, א) ושבעת ימי המשתה הם עד י"ב בסיון ועד בכלל, וא"כ יש לקשר זה עם מה דתשלומין דעצרת הם עד י"ב ועד בכלל (חגיגה יז, א) ועם מ"ש רז"ל (יומא ד, ב) דלמ"ד בששה ניתנה תורה, הימים שעד י"ב ועד בכלל היו מחולקים - לפרישה - מימים שאח"כ.

עכ"פ, לכ"ע ימים האלו הם משבעת ימי המשתה של החתן מלך מלכי המלכים הקב"ה.

ויהי רצון אשר,

ע"פ מרז"ל (פדר"א ספט"ז) מה המלך פניו מאירות כאור החמה (כמ"ש באור פני מלך חיים, הרד"ל) כך החתן פניו מאירות כאור החמה -

יאר ה' פניו אליו שיקויימו בו כל הברכות שברכו כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

בברכת מזל טוב, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

קנה

מהעתק המזכירות.

מהור"ר אברהם שמואל: שטיין. אגרת נוספת אליו - לעיל קמב.

לחתונתו: בט' סיון. ראה קובץ ליובאוויטש חוב' ג ע' 47.