ספריית חב"ד ליובאוויטש

קנח

ב"ה, יום ג' כ"ט סיון ה'תש"ד

ברוקלין

האברך המצויין וו"ח אי"א חו"ב כו'

התמים מוהר"ר יצחק הכהן שי'

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו לחתונתו בשטומו"צ אשלח ברכתי ברכת מז"ט מזל טוב ויבנו בית בישראל על יסודי ופנימיות התורה והמצוה.

וי"ל דהנה ידוע מרז"ל (עירובין נד, א) האי עלמא דאזלינן מיני' כבי' הילולא דמיא ומבואר בדא"ח הענין בזה (אוה"ת - לצ"צ - לסוף בי' ד"ה ויאמר יהונתן, כד, ב) דירידת הנשמה בגוף בעוה"ז היא עד"מ חתונה, שעי"ז נעשה בחי' א"ס, וכמו כן הנשמה בעוה"ז נעשית בחי' מהלך, דאזלינן מיני', היינו בחי' בלי גבול, בכל מאדך.

והנה כמה סוגים באופני חתונה זו, היינו עבודת האדם הישראלי בעוה"ז ובכללות נחלקו: א) בעבודתם הנוגע לעצמם: עובדי ה' בגופם בנשמתם. ב) בעבודתם בעולם: יושבי אוהל ובעלי עסק.

- וי"ל שזהו רמז מרז"ל (סוף קידושין) א"א לעולם בלי בשם (מוכר בשמים. ריח, דבר שהנשמה נהנית ממנו - ברכות מג, ב) ובלי בורסקי (עורות דגוף ונה"ב).

והנה סיימו רז"ל (קידושין שם) אשרי מי שאמונתו בשם. ובכללות עם בנ"י היינו ענין שבט לוי, אשר (ל' הרמב"ם סוף הל' שמיטה ויובל) "הובדל לעבוד את ד' ולשרתו ולהורות דרכיו הישרים הצדיקים לרבים כו' לפיכך הובדלו מדרכי העולם כו' אלא הם חיל השם".

ועאכו"כ הכהן, אשר (ל' הרמב"ם שם) "נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ד' לשרתו ולעובדו כו' ה"ז נתקדש ק"ק ויהי' ד' חלקו כו' ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק לו".

בברכת מזל טוב, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

קנח

נדפסה בלקו"ש חי"ט ע' 513 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מוהר"ר יצחק הכהן: הענדל. אגרת נוספת אליו - לעיל קמג.

חתונתו: בכ"ט סיון. ראה קובץ ליובאוויטש חוב' ג' ע' 47.