ספריית חב"ד ליובאוויטש

קס

ב"ה, יום ה' א' תמוז תש"ד

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרה"ג הרא"ה וו"ח אי"א נו"מ כו'

מהורא"א שי' אקסעלראד

שלום וברכה!

במענה על מכתבו

א) מש"כ בישוב הענין מה שבדא"ח מבואר נחיצות שמינית שבשמינית (בתחלת העבודה) אף שפסק הדין (רמב"ם הל' דעות פ"ב ה"ג וש"ע אדה"ז סקנ"ו סס"א וסקנ"ז ס"ג) הוא דלא מינה ולא מקצתה - דהא בת"ח והא בשאר כל אדם.

יעויין בפיה"מ אבות פ"ד על המשנה מאד מאד הוי שפל רוח דהרמב"ם כ' בפירוש דמ"ד לא מינה ולא מקצתה פליג אמ"ד ת" צריך שיהי' בו ח' שבח' וכ"מ גם בגמרא (סוטה ה, א) מדהביא כל הדעות בזה אח"ז (אף שצע"ק הל' אמר רנב"י, ולא רנב"י אומר, ע"פ הכלל דבפלוגתא רגיל לשון אחרון).

עיין קיצור כללי התלמוד, כללי התלמוד לבעל כנה"ג סי"ק קי"א - נדפס בש"ס רא"ם אחר מס' ברכות - של"ה ריש חלק תושבע"פ, תוי"ט בכורים פ"ג מ"ו ועוד. וכן משמע גם בשו"ע רבינו מדמסיים שם באופני הטלת אימה על העם ובהנהגת ת"ח שביזוהו.

ב) מש"כ שאין לתועלת אם יחווה דעתו בעיר ע"ד נחיות ספרי למוד עטה"ק דוקא כי לא ישמעו לזה בהיותם חפשים - הרי יכול להדגיש בדברו גם את זה שהם מתאימים וראוים גם מנקודת מבט של הפדגוג וכה"ג, וידוע מרז"ל שבת (נה, א) אם לפניך גלוי לפניהם מי גלוי ומי יודע אפשר תועיל צעקתו.

ג) ע"ד ס' דה"י בלה"ק ועטה"ק האחד שהנני יודע הוא דה"י לבנ"י ליעבץ.

ד) בית רבקה האי סקול - לע"ע הוא רק ללמודי קודש, בנוגע לזמן הבא אין עוד החלטה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קס

מהעתק המזכירות.

כבוד.. אקסעלראד: אגרות נוספות אליו - לעיל כו, ובהנסמן בהערות שם.

מש"כ בישוב הענין.. שמינית שבשמינית: לעיל אגרת קמט.

בית רבקה.. החלטה: ראה לעיל אגרת לו ובהערות שם.