ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסא

ב"ה, יום ג' כ"ז תמוז תש"ד

כבוד הרה"ג הרה"ח החו"ב אי"א כו'

מהור"ר א"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ד' פ' חקת א) במ"ש דרנב"י דס"ל לא מינה ולא מקצתה לא פליג אמ"ד ת"ח צריך שיהי' בו ח' שבח' ורצה לומר כן בדעת הרמב"ם.

יעויין בהגמ"י הל' דעות פ"ב ה"ג דכתב בפירוש דרנב"י אכולהו פליג.

כן בפיה"מ (אבות פ"ד מ"ד) כתב דמ"ד בשמתא מאן דלית בי' כונתו אחלק ח' שבח' ועכצ"ל דס"ל להרמב"ם דגם הוא קאי בת"ח (וכפשיטות ל' רש"י) וע"ז פליג רנב"י,

ב) מה שציינתי לתויו"ט ושל"ה - הוא בנוגע לחילוק הל' "אמר ר' פלוני" או "ר' פלוני אומר". עתה ראיתי מציינים שמדובר בזה בשד"ח קונ' הכללים אות א' ס"ק שס"ה, ואינו אצלי לעיין בו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

קסא

מהעתק המזכירות.

מהור"ר א"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל כו, ובהנסמן בהערות שם. והוא בהמשך לאגרות קמט. קס דלעיל.