ספריית חב"ד ליובאוויטש

קסז

ב"ה, כ"א מנ"א, תש"ד

כבוד הרב ר' משה יהודא נ"י צעאכאוואל,

מחנה הפליטים, אסוועגא, נ. י.

שלום וברכה!

בטח קבל כת"ר המברקה של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש, והעתקתה באידית מוסג"פ.

בתור יו"ר ועד הפועל של המרכז לעניני חנוך ושל מחנה ישראל הנני בזה לכפול ברכתנו, ברכת שלום עליהם וברוכים הבאים, בשם כל חברינו.

ע"פ פקודת נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א שלחנו לכת"ר ע"ש משרד המחנה חבילה של ספרי לימוד וקריאה והירחון "הקריאה והקדושה" אשר ישמשו יסוד הגון בעד ספרי' ע"י ביהכנ"ס של המחנה. גודל ערכם ותועלתם של עניני דפוס אלה הן יראה כת"ר ויווכח.

כאמור במברקה של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א לכת"ר וכן במברקה לראש המחנה, וגם במברקות שיצאו ממשרדי המרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל, רוצים אנו לשגר ב"כ ממוסדות אלה לבקר את כת"ר ואחב"י הפליטים, ולהוודע על אתר כיצד נוכל להושיט יד עזר וסיוע לאחב"י הפליטים במחנה בשדה החנוך והחזקת היהדות בכלל.

מוסדות מרכזיים הנ"ל העומדים תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א כבר הצליחו בעזהשי"ת לפעול גדולות ונצורות באה"ב וקנדה ביסוד מוסדות חנוך כשרים ובהוצאת ספרי למוד וקריאה ברוחה של תורה בלה"ק, באידיש ובשפת המדינה, ובטחוננו גדול אשר גם במחנם נוכל בעזהשי"ת לפעול בזה עצהיו"ט.

ובאשר ראש המחנה, מר סמארט, אשר פנינו אליו באופן רשמי לאפשר ביקורנו בהקדם, בטח טרוד בענינים שונים, מן הראוי אשר כת"ר מצדויפנה אליו בשם כל הפליטים לעוררו להחיש לנו רשיון הביקור במחנה, כדי שנוכל לדבר את כת"ר ארוכות וקצרות בכל הענינים הנ"ל הנוגעים לטובת אחב"י הפליטים.

מקוים אנו לשמוע מכת"ר בהקדם, בפ"ש לו ולכל אחב"י במחנה, וברגשי ברכה וחיבה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל של

מרכז לעניני חנוך ומחנה ישראל

קסז

נדפסה באגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ע' שה (לקו"ש חכ"ג ע' 422). וראה שם לתוכן האגרת שלפנינו. * * * בימים שלאחרי כתיבת האגרת שלפנינו הגיעה אל כ"ק אדמו"ר שליט"א שמועת הסתלקות אביו הרה"ג והרה"ח המקובל ר' לוי יצחק שניאורסאהן ז"ל, ביום כ' מנ"א. זהו, כנראה, הטעם שלא הגיעו לידינו אגרות משלהי חדש מנ"א ומחדש אלול תש"ד, מלבד זו שלאח"ז, שבנוסח האנגלי מתחלת (מתורגם ללה"ק): זוהי ההזדמנות הראשונה שיש לי... לאחרונה נפטר אבי, הכ"מ. האיחור במענה אליו והבעת הערותי היה בלתי נמנע.