ספריית חב"ד ליובאוויטש

כרך א

ב

ב"ה ה' כ"ח טבת תרפ"ט

ריגא

ש"ב הנעלה ונכבד, הוו"ח אי"א ועוסק בצ"צ

באמונה וכו'

ה"ה מו"ה זעליק נ"י

לברכה ושלום רב!

מכתבו מכתב ברכה ומז"ט הגיעני. כן קבלתי ימים אלו הד"ג הספר "ישמח משה" ב"כ. ומקרב לבי אודה לו, ועל ברכותיו ואו לבבו.

וכמים הפנים לפנים, יתברך גם הוא וכב"ב יחיו, בשפע חיים ברכה ושלום אשר יצליח בכל אשר יפנה, ואך טוב וחסד ימצאוהו בגו"ר, במנוחה אושר ועושר. כברכת ואו"נ ש"ב דו"ש כה"י ומכבדו

מ. שניאורסאהן

רעיתי תחי' פ"ש ומוסרת תודתה על ברכותיו.

ב

נדפסה בלקוש ח"כ ע' 573. צילום כתי"ק נדפס במגדל עז ע' 25.

מו"ה זעליק: סלונים.

מז"ט: לנשואי כ"ק אדמו"ר שליט"א והרבנית שתליט"א בי"ד כסלו.

הד"ג: הדרשה געשאנק.