ספריית חב"ד ליובאוויטש

כא

ב"ה, כ"ז לחדש מנ"א ה'תש"ב

ברוקלין

ידידי הרה"ג הרה"ח הנודע לתהלה, חו"נ

חו"ב וכו' וכו'

מוהר"ר שלמה אהרן נ"י קזרנובסקי,

שלום וברכה!

בהתאם לדברינו הנני שולח לכת"ר שי' העתקה מהמעמאראנדום ששלחתי

להאחים קריימער שי'.

אולי כדאי ת"ר יתראה את ר' חז"ק תחילה ולהשפיע עליו שיהי' לטובת הענין, ואח"כ מה טוב הי' לו הי' נוכח גם בשעת התועדות האחים הנ"ל לדון בענין בהחלט.

והנני ידי"ע דושו"ט,

מ. שניאורסאהן

בטח כבר יודע כת"ר, אשר שלום לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א הוטב, ת"ל.

כא

מצילום האגרת.

מעמאראנדום: תזכיר, ולא נתברר תוכנו.

חז"ק: חיים זלמן קריימער.