ספריית חב"ד ליובאוויטש

כב

ב"ה י"ג אלול, תש"ב

כבוד ידידנו האברך המצוין, וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס,

מאנטרעאל

שלום וברכה!

את שני מכתביו קבלנו בתודה, ובודאי קבל כבר המאמרים והקונטרסים ששלחנו לו.

בצרוף למכתבנו זה שולחים אנלו קטע מה"מארגען זשורנאל" אשר בו מאמר ע"ד עבודת "מחנה ישראל".

באשר ימי אלול והימים הנוראים הבע"ל ראויים ביותר לנהל בהם תעמולה ע"ד עניני הרוח אשר עוסק בהם "מחנה ישראל", יואיל נא להשתדל שכבר בימים אלה יהי' המאמר המצורף הנ"ל, או מעין מאמר כזה, מודפס בעתון "הנשר הקנדי".

תקותנו חזקה שכבודו יחד עם חבריו שי' יתחילו תיכף בעבודה נמרצה בכל מקצועות "מחנה ישראל", כי עת לעשות היא, וה' יהי' בעזרם. ואציין כאן ראשי-פרקים בעבודה חשובה זו:

א) להדביק על כתלי בתי-הכנסיות את הר"ד של אחרון של פסח. - מה טוב אם קודם ר"ה ידפיסו כלו או קטע מהר"ד בעתון;

ב) לשלוח המכ' ע"ד חברות-תהלים לכל הבכנ"ס בכל מדינתם. בבתי הכנסת שיש להם מכירים כדאי לצרף גם מכתב פרטי מכם.

ג) להפיץ רעיון טהרת האויר ע"י חזרת אותיות התורה בע"פ בכל מקום, ובפרט משניות בע"פ.

ד) להשתמש בימי הסליחות ועשי"ת הבע"ל בתעמולה בביהכנ"ס וכיו"ב,

בהתעוררות תשובה, בהודעה שזהו זמן חבלי משיח ולאלתר לגאולה ע"י לאלתר לתשובה וכה"ג.

כמובן שכל זה צריך להתאים לתנאי מדינתם ומקומם, ואל בינתם נשען.

אם תהי' תועלת עי"ז לעבודתם, יוכלו להודיע שבמדינתם סניף מחנה-ישראל נמצא ע"פ האדריסה... (אם באפשר שלא יהי' במעון הישיבה מה טוב. כדי להדגיש שאין זה ענין של מפלגה כלל וכלל) ולב"כ ועה"פ של מחנה ישראל במדינתם נתמנה כת"ר. אף שבכלל טוב שיהי' קשור מכאו"א ישר לכאן, שאז כל דבר הקשה אפשר לברר תיכף אצל כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

מכינים אנו קובץ מכ' כ"ק אדמו"ר שליט"א בכהנ"ל, ותיכף כשיודפס נשלח לו, ויודיע כמה עקז' נשלח.

בברכת כתיבה וחתימה טובה, לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה ופ"ש ובכוח"ט לכל חבריו,

מ. שניאורסאהן

יושב-ראש ועד הפועל

כב

מצילום האגרת. מכאן ואילך נכתבו אגרות רבות על ניר המכתבים של "מחנה ישראל" או "מרכז לעניני חנוך", שלכן הסגנון הוא לפעמים בלשון רבים ולכן החתימה היא בסתם "יו"ר ועד הפועל". למען השלימות יצוין בכל מקום מאיזה מוסד נשלחה האגרת.

משנת תש"ג ואילך (ראה לקמן אגרת פט) גם של "קה"ת". האגרות נכתבו בד"כ במכונת כתיבה. לפני תואר הנ"ל נכתב, במכונת כתיבה, שמו הקדוש בהוספות "הרב", ומעל זה באה חתימת יד קדשו. במקום שהועתק מהאגרת שנשלחה נעתקה החתימה ככתבה ובמקום שהועתק מהעתק המזכירות נעתקה ככתוב במכונת הכתיבה.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לקמן כד. כט. לא. לז. מה. מז. סה. עא. עג.

עה. פו. צ. צו. קיג. קיז. קלא. קלב.

עבודת "מחנה ישראל": ראה אגרת שלאח"ז. מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 8 - 12.

הר"ד של אחרון של פסח: בקשר לעבודת "מחנה ישראל". נדפסה בס' השיחות תש"ב ע' 114.

המכ' ע"ד חברות תהלים: אגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו אגרות א'תשפה-ו.

ושם גם מכתב ה"מחנה ישראל" בזה ותקנות החברה.

קובץ מכ': ראה אגרת שלאח"ז.

יושב ראש ועד הפועל: מחנ"י.