ספריית חב"ד ליובאוויטש

כד

ב"ה ו' תשרי ה'תש"ג

כבוד ידידנו האברך המצוין, וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב נ"י גרינגלאס

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על מכתבם מכ"ו אלול ה'תש"ב, הנה מוכנים אנו בע"ה לסייע להמציא החומר עבור ה"חבר" במדה האפשרית באם תמו את התנאים שהתנינו אתכם במכתבינו הקודמים.

הלא החלק השני מה"סאלדשער" יתפוס מקום גדול בעתון ורשאים אתם להדפיס גם דינים וספורים מה"שמועסן" הקודמים (לבד מאותו החדש שמופיע ה"חבר"), בתנאי שיהי' רשום בתחילת המאמר שלקחתם אותו מה"שמועסן" וכו' כמו שעשיתם בהדפסת ה"סאלדשער".

קבלנו את מכתבם מיום צום גדלי', ונשלח לו ה"שמועסן" מחודש חשון אי"ה כפי בקשתם. איננו יכולים לשלוח לו חמשה עקז' מן החודש כסלו העבר, כ"א רק מחודש שבט ואילך שנשלח לו ימים אלו, כי אין לנו עוד חוברות מכסלו ומטבת.

בברכת גמר חתימה טובה לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה.

מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

כד

מצילום האגרת.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבם: של תלמידי ישיבת תומכי תמימים במונטריאל, שניצלו מפולין ובאו למונטריאל בתחלת שנת תש"ב ובהם נוסדה הישיבה. ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 18 - 20.

ה"חבר": עתון לנוער ע"י הישיבה תומכי תמימים במונטריאל. ראה לקמן אגרת עד.

יו"ר ועד הפועל: מל"ח.