ספריית חב"ד ליובאוויטש

כח

ב"ה כ"ח תשרי, תשג"ה.

לידידי האברך המצויין, וו"ח אי"א וכו' הרב

התמים,

מוהר"ר משה אלי' שי' גרליצקי,

מונטרעאל, קנדה

שלום וברכה!

במענה על הזמנתו והזמנת אחיו תלמידי התמימים שי' לבוא להשתתף אתם בשמחת קשוה"ת,

הנה אחרי נתינת תודה ההזמנה, הרי מפני סיבות שאינן תלויות בי, אין ביכלתי לנסוע מכאן על משך איזה ימים, ומוכרח אני להסתפק בהשתתפות בשמחתם מרחוק במקום אבל בקרוב ברוח.

ואשלח מזה ברכתי אשר המגיד מראשית אחרית -

(- וי"ל ראשית - ע"י העבודה עתה, אשר כללות ענין העבודה הוא מלמטלמ"ע, שתרעא לאעלאה בה הוא אשה יראת ד', עי"ז בא לאחרית - גילוי עלמא דחירות, יובל ולמע' יותר גילוי דממה"מ שזהו הגילויים דלע"ל, יתקע בשופר גדול, ובמורא גדול. עי' לקו"ת סד"ה להבין מ"ש בהגדה וד"ה והי' ביום ההוא יתקע ס"ו)

- יאמר לדבק טוב מצא אשה מצא טוב - אשר ע"י האשה הברכה נמשכת בחיים בשריים ופרנסה גשמיית ממש (עי' לקו"ת ס"פ ברכה).

וי"ל שזהו פי' הב' בהמגיד מראשית אחרית, המשכה מלמעלמ"ט, - הבאה ע"י העבודה מלמטלמ"ע כנ"ל, - מראשית, חכ' (ועי' בד"ה ויטע אשל תש"א שמורה על הפלאת ספי' החכ'), אחרית, מל', סוף ואחרית כל הספי' וההמשכות.

ואסיים במילתא מרגניתא ששמעתי מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א - מוצש"ק פ' נח רצ"א - בהמשך למאמר דא"ח שאמר אז - ש"פ נח - צהר תעשה לתבה. והואיל לאמר:

אזוי לערנט מען אין געה"ת, דאס איז א פשט פון ג"ע. צהר תעשה לתבה זוהר תעשה לתבה, ואל אמה - און דעמאלסט וועט זיין א לקינו מ לך ה עולם. תכלינה מלמעלה - שגם הכלים יעשו מלמע'. און דער רבי (אדה"ז) האט געגעבן איינעם דערמיט חיים בשריים בפועל ממש. עכ"ל.

החותם באיווי ברכת הפקת רצון מד' הטוב בטוב הנראה והנגלה, ופו"ש כל התמימים שי', באהבה,

* * *

א"י אם יש אצלם המאמר צהר רצ"א הנ"ל, ולכן הנני מסג"פ, ובו נמצא ביאור ענין צהר גו' הנ"ל באריכות. ובאשר אין אצלי כ"א עקז' זה, מטובו להחזירו לי ות"ח מראש.

כח

חלקה נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 320 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

הרב... גרליצקי: אגרת נוספת אליו - לקמן סד.