ספריית חב"ד ליובאוויטש

כט

ב"ה ד' חשון, תש"ג

כבוד ידידנו האברך המצוין, וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב שי' גרינגלאס,

מאנטרעאל

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מא"ח ומיום ד' שה"ע, על ראשון כו'

א) כל עניני דפוס שבקש נשלח לו. ולפלא שלא הזמין מספר תר גדול הרבה מה"אלף-בית" והלוח. ובפרט - האחרון שעשה רושם כביר והרבה קופצים עליו.

ב) הרנ"ק שי' כנראה עדיין לא בא לכאן.

ג) מהנדפס מאז בורשא, וכן הלקו"ת - שמסר לנו ידידנו הרי"ד שי' שבקשו לשלוח להם עשרה סעט. מחיר כל סעט - מכורכים - ארבעה דולר דכאן - הנה ע"פ מכתבו, מחכים להזדמנות דנוסע. אם רצונם בשילוח ע"י פוסט מטובו להודיע.

ד) סדר ברכות ותפלות הוא בענצ'רל - עם העתק אנגלי - מוגה ומדויק, ולא סדור, ונמצא לע"ע בדפוס, ובקרוב יופיע אי"ה.

ה) מוסג"פ מכ' מועד הס"ת. בכלל נקבע פה סכום ההשתתפות בהוצאות הכתיבה לכה"פ דולר אחד לכל אות (מלבד לאלו שאין יכולים או שאינם רוצים).

ו) פליאה בעינינו שמתקשים בשלוח כסף לכאן, כיון שע"פ החוק כאו"א יכול לשלוח ממדינתם עד כ"ה שקל. וההקדם בשלוח, ובפרט בהשייך לס"ת, ישובח מאד.

ז) מהראוי אשר ישתדלו שהרנ"ד שי' דענבערג ירשום א"ע וכב"ב שי' בהס"ת.

וישתתף בהוצאות הס"ת כראוי שיהי' לפום גמלא שיחנא, כי ההוצאות רבות, וכמובן אשר לא עם כ"א מדברים בזה, וד"ל. והוא הדין בהשתדלות עם אחרים השייכים לזה, כמו האחים אלבערט וכו'.

ח) שיחת שמע"צ ושמח"ת עדיין לא נסדרה. ומוס"פ, ע"מ להחזיר, שיחת ש"פ בראשית ואינה מוגה.

ט)....

י) בהיות הר"צ שי' פליסקין פה, הבטיח לי השתתפותו בכל עניני מל"ח ומחנ"י במדינתם, ובלבד שיאמרו לו מה עליו לעשות. ובודאי יתקרב גם הוא עצמו וביתו לכל ענינים אלו עי"ז שיתעסק בעבודה זו.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

מטובו לפ"ש כל התמימים שי'

כט

מצילום האגרת.

כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

שה"ע: שבוע העבר.

לוח: לשנת ה'תש"ג, לוח כיס לתלמיד הצעיר, באנגלית. ידיעות, מחז"ל דינים ומנהגים וכו'. נערך ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א (בעילום שם המחבר) ותורגם ע"י ה"ר ניסן שי' מינדל.

ועד הס"ת: לקבלת פני משיח. ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 6 - 8. לקמן אגרת ל. לז. מ. סג. עא. עג. עח. פו. צו.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.