ספריית חב"ד ליובאוויטש

ל

ב"ה ד' חשון, תש"ג

כבוד ידידנו הנעלה והכי נכבד, וו"ח אי"א,

חו"ב עסקן רב

פעלים התמים מהור"ש שי' פ[ויזנר]

שלום וברכה!

מכתבו מחוהמ"ס עם המוסג"ב הגיע. וכבקשתו נמסר להקוה"ק השייך להם. ומוס"פ שתי קבלות ושלשה מכתבי הועד לס"ת.

תודה על העבר ובטח ישתדל גם על להבא. ובודאי זוכר השערתו, שבהגיע מכ' ועד הס"ת ישתתף מר וויקטאר בהוצאת כתיבת הס"ת.

מכל המכ' ע"ד תהלים ששלחו לביהכנ"ס דמחנו - יותר ממאה - לא נתקבל מענה אלא מבהכ"נ א) בני ציון, ב) לו[...] סינאגאג. ואולי כדאי לעשות תעמולה בעתונם עד"ז.

מהראוי להדפיס בעתונם ע"ד הלוח שהו"ל ע"י המל"ח מעין הנאטיץ המוסג"פ.

ועד"ז נדפס כבר ויודפס עוה"פ במארגען זשורנאל. נשלח לו לוח לדוגמא. כן בטח ימסור הרמ"ל שי' כל המדובר עמו בענין זה.

בבקשה לשלוח ד' עקז' מהעתון שבו הי' המאמר ע"ד מחנה ישראל.

בטח התחיל כבר, כהבטחתו, להתענין בחדוש "המסיבות שבת", ומחכים אנו לבשורותיו הטובות בזה.

ובודאי ישתדל בע"ה שתתקים גם "מסיבות שבת" לנערות.

והנני ידידו עוז הדו"ש, בברכת לאל"ת-לאל"ג.

יו"ר ועד הפועל

נ. ב. אחרי כתיבת המכתב נתקבל מכתבו, והננו שולחים לו 10 לוחות כבקשתו.

בטח יש בתי יתומים בשיקאגא, ומטובו להודיע לנו פרטים, א) השם והכתובת, ב) מספר היתומים, ג) שמות המנהלים, ד) איזה רוח שורה בהם, וכו', ותודה למפרע.

ל

מהעתקה.

כבוד... פויזנר: אגרת נוספת אליו - לקמן מ.

הרמ"ל: ה"ר משה ליב רוטשטיין, שהי' באותה שעה מנהל אגודת חב"ד בשיקגו.

המסיבות שבת: ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ו ע' 13 - 14.