ספריית חב"ד ליובאוויטש

לא

ב"ה ט' מרחשון, תשג"ה

כבוד ידידנו האברך המצוין וו"ח אי"א וכו'

הרב התמים

מוהר"ר מנחם זאב נ"י גרינגלאס

מאנטרעאל

שלום וברכה!

1 - כבקשתו מוסג"פ האינואיס ומכתב לזה.

2 - עשר דקאנאדא ע"י הרנ"ק שי' נתקבל.

3 - מהרנ"ד שי' דענבערג נתקבל ששה שקל על הס"ת!! ומובן שאינו מתאים כלל וכלל.

ואכפול עוה"פ מש"כ בזה במכ' הקודם בנחיצות השתדלות יתרה בזה מצדם - עמי' ודכותי'.

4 - מתאים לפי תנאי מקומם, כדאי שגם בעתונם ידפיסו ע"ד הלוח.

בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה

מ. שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

המכ' דד' מ"ח בודאי הגיעם.

לא

מצילום האגרת. כבוד... גרינגלאס: אגרות נוספות אליו - לעיל כב, ובהנסמן בהערות שם.

ששה שקל על הס"ת: ראה לעיל אגרת כט.

יו"ר ועד הפועל: מחנ"י.