ספריית חב"ד ליובאוויטש

לב

ב"ה כ"א חשון תש"ג

במענה על מכתבו,

א. מה שמזכירים בכל חדש את חברי "מחנה ישראל" ע"ד התחייבותם בעשית ד' פעולות הוא מפני שגדול ענין הזירוז. וע' ספרי נשא ובמד"ר פ"ד אין מזרזין אלא למזורזין. ובתו"כ ר"פ צו - הובא בפירש"י עה"פ - צו את אהרן, איןצו אלא ל' זירוז, וכהנים זריזים הם (שבת כ, א).

ב. ההערה שענין דהצנע לכת מה יהא עליו. - הנה פשיטא שא"צ להודיע ע"ד כל הפעולות וד' פעולות מספיק - וגם זה נודע אך ורק להנהלת "מחנה ישראל" - ובטח הנשאר נעלם מרובה על הגלוי, כי ד' פעולות במשך חודש ימים הוא דבר מועט ביוותר - ורק מפני שרצו לקבוע תרומת חבר שוה לכל נפש, הסתפקו בד' פעולות, -

וקרוב לודאי, אשר אלו שאין אצלם כ"א ד' פעולות במשך חודש שלם, הרי לולא ההזכרה וההודעה לההנהלה, גם זה לא היו עושים. אלא שנכנסים בכלל לעולם יעסוק כו' שמתוך כו' (פסחים נ, ב) ובתוד"ה העושה (ברכות יז, א) פי' שהוא ע"מ שיכבדוהו. - ובהל' ת"ת לאדה"ז ד' ג' פי' במדרי' יותר נמוכות. ועיי"כ סש"ב ספל"ט.

ג. במה שהעיר שזה ממעט בענין דלשמה. - הנה בארבע פעולות במשך חדש אין במה להתפאר,

כשיביא בחשבון המבואר בדא"ח אשר ימים יוצרו ולא אחד בהם, שבכמה ימים, שזמן הוא אבידה שאינה חוזרת, לא המשיך בחי' אחד (עי' לקו"ת ס"פ שלח). בה בשעה אשר הימים נוצרו וניתנו לאדם, כדי שבכל יום ימלא שליחותו למטה, שיהי' ולו - בוא"ו - אחד בהם כמ"ש בכ"מ ומהם בד"ה טוב לי תורת פיך תשג"ה (וכאן מפרש עפ"י הקרי ובלקו"ת הנ"ל ע"פ הכתיב. ועי' גם בפירש"י שמביא ב' פי'. ועייג"כ סוטה לא, א). ובודאי שמע מה שדבר כ"ק מו"ח אד"ש בסעודת שמע"צ דהאי שתא בענין א איד איז אחד וסיים דער אחד דארף זיך הערען ניט נאר בא זיך נאר פועל'ן אויך אויף אנדערע.

ובפרט כשישים אל לבו, שכל יום ויום מרובה קללתו משל חברו (סוטה מט, א), וא"כ פשיטא שבמדה טובה צ"ל אצלו אדרבה תוספת עילוי בכל יום לגבי חברו, שילך מחיל אל חיל בעוה"ז. - וי"ל שזהו שבסוטה מסיים ועלמא אמאי קאי מקיים אקדוש השם ות"ת (עיי"ש ברש"י), שהוא מתאים לענין ביהכ"נ ובהמ"ד, שזהו ההליכה דחיל אל חיל (סוף ברכות). אלא דבסוטה קאי בכללות העולם - עלמא אמאי קא מקיים - ולכן צ"ל ענין שכל ישראל שייכים בו קדושא כו' משא"כ בברכות דקאי ביחיד. -

והשי"ת יזכנו לימים שלמים שאז יהי' את מספר ימיך אמלא (עי' תו"א ס"פ משפטים) שי"ל שזהו כעין ענין תשובה שלמה שעל ידה באה הגאולה שלמה.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

לב

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 418. בטאון חב"ד גליון לו-ז ע' 58 והוגהה ע"פ העתק המזכירות.

ספרי נשא... למזורזין: ראה גם לקמן אגרת לה, ובהנסמן בהערות שם.

ד"ה טוב לי תורת פיך תשג"ה: סה"מ אידיש ע' 81.

בסעודת שמע"צ דהאי שתא: סה"ש תש"ג ע' 4.