ספריית חב"ד ליובאוויטש

לג

ב"ה כ"ה מרחשון, תשג"ה

כבוד הנכבד והנעלה אי"א וו"ח ורב פעלים

מהור"ר...

שלום וברכה!

שמחנו לשמוע מפי ידידנו הרה"ג והרה"ח איש רב פעלים ר' מ[שה] פ[נחס] הכהן שי' כ[ץ] כי כמ"ע הוא בראש המיסדים את החברה תהלים בביהכ"נ אהבת אחים בני יעקב.

אשרי מי שזכה לדבר גדול כזה ושיש לו חלק בזכות כל אלה שאומרים תהלים ברבים בחברה זו. ובטח הולך הוא מחיל אל חיל ומשתדל יחד עם כל המסייעים אותו להשפיע על כל המתפללים בביהכ"נ שלו להרשם לחברה תהלים זו.

ובטח ידוע לו מה שאמר ה"צמח צדק": "אלו ידעתם כוחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים".

מצרפים אנו בזה מכתב כ"ק אדמו"ר שליט"א ע"ד אמירת תהלים ומכתב "מחנה ישראל" ע"ד חברת תהלים עולמית, ומקוים אנו כי גם חברת תהלים המתנהלת ע"י כמ"ע תואיל להרשם בחברת תהלים העולמית.

וזכות אמירת תהלים תעמד לו ולכל חבריו בחברת תהלים בביהכ"נ אהבת אחים בני יעקב להנצל מחבלי משיח ולזכות לקבל פני משיח צדקנו בקרוב בקרוב ממש.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

יו"ר ועד הפועל

לג

מהעתקה. ונראה שהיא אחת מהנזכרות לקמן ריש אגרת לה.

מה שאמר ה"צמח צדק": ראה רשימת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע בקובץ מכתבים תהלים (המצורף לס' תהלים ע' 210).

מכתב... חברת תהלים העולמית: נדפסו באגרות קודש אדמו"ר מוהרציי"צ נ"ע אגרות א'תשפה-ו, ובנספח שם.