ספריית חב"ד ליובאוויטש

לד

ב"ה כ"ה חשון תש"ג

כבוד ידידנו התמים הנעלה, וו"ח אי"א עסקן

רב פעלים

וכו' מו"ה משה שי' דולצין,

מקסיקה

שלום וברכה!

בתור תמים, המתענין ולוקח חבל בפעולות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, בטח יתענין מע"כ שי' לשמוע ע"ד פעולות ב' המוסדות החשובים, "מחנה ישראל" ו"מרכז לעניני חנוך" אשר תחת נשיאות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

והנה כבר נכתב ע"ד עבודת מחנה ישראל בהקריאה והקדושה, הירחון היוצא לאור ע"י אגודת חב"ד, וגם בהעתון מארגען זשורנאל (וקטע לוטה בזה). ות"ל נתרחבו פעולות מחנה ישראל, ונתרבו חברי' מכל חוגי שומרי תורה ומצוה, בלי הבדל מפלגה, ביסוד חברות תהלים, חברות משניות בעל-פה, וכו'.

ובשעה שעבודת מחנה ישראל מוקדשה בעיקר לגדולים, הנה מרכז לעניני חנוך מוקדש בעיקר לבני ובנות ישראל, לחזק חנוכם שיהי' על טהרת הקדש. מרובים סניפי העבודה של מרכז לעניני חנוך, ביסוד חברת "מסבות שבת" (ושלחנו לו חוברת עם דו"ח ע"ד עבודה זו), ביסוד בתי ספר לילדות, שעורי ערב למורים ומחנכים חרדים, בהוצאה לאור ספרי קריאה בעד ילדי ונערי ישראל, ובפרט החוברת החדשית "שמועסן מיט קינדער און יוגנד" (באידיש ואנגלית), אשר זה עתה השלמנו בע"ה שנה ראשונה בהופעת 24 חוברות כאלו, אשר קנו לבות הצעירים, מוריהם והוריהם.

למותר להגיד כי עבודה זו ת"ל הצליחה לעשות פירות בהחזקת התורה והיהדות, ובהקמת דור חדש, דור ישרים, לכבוד ולתפארת ישראל סבא.

וידוע המא' מה' מצעדי גבר כוננו, אשר כל התמימים שי' באשר הם שם תפקיד מיוחד מוטל עליהם להכניס אור במושבותיהם של היהודים דאתר, ולפעול ככל האפשר ובמס"נ, בענין לכשיפוצו מעינותיך חוצה, ובפרט בימים אלה של עקבתא דמשיחא, אשר חובה כפולה ומכופלת מוטלת על כ"א מהתמימים ואנ"ש לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך, להיות ממזכי הרבים. ובטוח אני אשר מע"כ שי' יתאמץ להיות פועל ועושה בכל הענינים הנ"ל ולהשתתף בעבודתנו הק' המאחדת את כל התמימים בכל ארבע פינות העולם. ונשמח לשמוע ממנו בחוזר, מהנעשה ונפעל בזה ע"י מע"כ שי', ומכאן מוכנים אנו להיות לו לעזר וסיוע בהספקת החומר השונה, ואף מע"כ שי' יתאמץ בכל מיני מאמצים לעשות כל האפשר.

והנני ידידו דו"ש ומברכו, בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל דמחנה

ישראל ומל"ח

לד

מהעתק המזכירות. טופס דומה (מד"ה והנה כבר וכו') נכתב למוה"ר פנחס שלייף בברזיל, ובשוה"ג: אגב (נתרשל?) לשאלו אולי יודע או אפשר לו להודע ע"ד אחד התמימים שי' ר' שמחה שי' זאיאנס, יליד פאדאנאוו בפולין, ולמד בישיבת תומכי תמימים בווארשא.

לפי השמועה הוא נמצא כעת בס. פאול או בריא דע שזענירא, ומעונינים אנו לדעת את אדריסתו, תודתנו שלוחה לו למפרע.