ספריית חב"ד ליובאוויטש

לה

ב"ה ב' כסלו, תשג"ה

כבוד ידידנו הרה"ג הרה"ח הנעלה, התמים

המצוין וו"ח

אי"א וו"ח אי"א וכו' מוהר"ר משה פנחס נ"י

הכהן כץ,

נוארק

שלום וברכה!

כפי הצעתו נשלחו מכ' תודה והתעוררות להרב קאהאן ולמר שלום יעקב פרידמאן, ולמר חיים דוד פרידמאן, ולמר מינק, ולמר פינגערמאן, שי' ובודאי ישתדל עתה, בהזדמנות הראוי, ובאופן המתאים, שיהי' מזה תועלת בענין של מעשה בפועל, שהיום לעשותם.

במענה על מכתבו, שיעוררו את חברי ה"מחנה" שלא יסתפקו בדבר הקל, אלא יעסקו כל אחד בענינים שהם לפי ערכו וכחותיו

א. ענין ה"מחנה" ואופן העבודה בה הוא בלי עירוב פניות של כבוד והתפארות, שלכן נעשה בלי פרסום שמות החברים והעובדים, וברצון כ"ק אדמו"ר שליט"א. וזהו גורם אשר

ב. קשה במאד, אפילו על ההנהלה, לבקר בדיוק פעולות החברים אם עסקו ופעלו כפי כל יכלתם וכפי תנאי הסביבה, או הסתפקו במועט, כדי לצאת ידי חובתם בלבד.

ולכן ההנהלה

ג. סומכת על חזקה, שבודאי מי שנכנס למחנה של עובדים בשביל גודל ענין העבודה בחיזוק התומ"צ, ובפרט בזמן עקבתא דמשיחא וחבלי משיח ר"ל, בלבד בלי עירוב פניות עצמו, הרי בטח משתדלים שתהי' עבודתם כדבעי.

ד. ובפרט אשר ידוע מרז"ל (כתובות סו, ב ושם) דאי לא עביד כדבעי לי' למיעבד, נקרא אין עושה רצונו של מקום וגודל עונש על זה, ועי' ג"כ (ע"ז יז, ב) דומה כמי שאין לו אלוקה כו' כדבעי לי' לא עבד, ונתבאר בסש"ב פ"ל: וכל שלא הגיע כו' ומה לי בחי' סור מרע ומה לי בחי' וע"ט כו' אבל באמת כו'. דבורים נוראים! ואין על ההנהלה אלא

ה. לזרז מזמן לזמן - ע"פ מרז"ל (ספרי פ' נשא ובמ"ר פ"ז) אין מזרזין אלא למזורזים - ע"ד התחייבותם, בלי נדר, לכל הפחות בארבע פעולות טובות מדי חדש בחדשו (ועיין אגה"ק סי' י"ד ובפרטי כו' רק גבוהין יותר שמזה משמע שגם העבודה צ"ל מוספת והולכת בעילוי אחר עילוי. ומ"ש בתו"א ד"ה מי כד' אלקינו ובי' שנוסח התפילה בכ"י אחד הוא כו' יש לישב. ואכ"מ).

בברכת לאלתר לתשובה, לאלתר לגאולה,

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

לה

מהעתק המזכירות.

כבוד... כ"ץ: אגרות נוספות אליו - לעיל כ, ובהנסמן בהערות שם.

כפי הצעתו: ראה לעיל אגרת לג.

כתובות סו, ב ושם: סז, ב דאי כו' לפום גמלא שיחנא. ראה בהמשך לזה לקמן אגרת מג.

ספרי: ראה לקמן שם.