ספריית חב"ד ליובאוויטש

לו

ב"ה ז' כסלו, תשג"ה

כבוד הרה"ג והרה"ח אי"א וו"ח ורב הפעלים

וכו' וכו'

מהר"ר חיים צבי הירש שי' קאניקאוו

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, יקבל בצרוף לזה המחאה על הסכום של חמשים דאלר, בתור הלואה לביה"ס "בית רבקה" המתנהל על ידו, ובטח ישתדל להעמיד בקרוב ובע"ה את המוסד על יסודות של חי נושא את עצמו. וע"ד הצחות יש להעיר מתוד"ה שהחי (שבת צד.) שבמשכן - ומיום שחרב ביהמ"ק כו' ד"א של הלכה (ברכות ח, א) - לא היו נושאין דבר חי.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה

הרב מנחם שניאורסאהן

יו"ר ועד הפועל

לו

נדפסה בלקו"ש חט"ז ע' 607 והושלמה ע"פ העתק המזכירות - מוגה בכתי"ק.

ביה"ס "בית רבקה": הם בתי ספר שבהם לומדות ילדות אחה"צ, אחר גמר הלימוד בבתי הספר הממלכתיים. על רשת בתי ספר אלו שנוסדה ע"י המרכז לעניני חינוך במשך השנים תש"ב-תש"ד ראה מבוא לאגרות קודש אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ח"ח ע' 9 - 11 לקמן אגרת ק. במשך תקופה זו נוסד גם ביה"ס "בית רבקה" שלומדים בו גם לפני הצהרים והוא יסוד "בית רבקה" הקיים עד עתה (ראה לקמן אגרת קס).